Zamówienie Nr Gk. 414.1.2016 z dnia 2016-06-27 - Rozpoznanie cenowe na wykonanie prac remontowych na mogiłach zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej z II wojny światowej na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim.

Tytuł Rozpoznanie cenowe na wykonanie prac remontowych na mogiłach zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej z II wojny światowej na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim.
Numer Gk. 414.1.2016
Data wydania 2016-06-27

Urząd Miasta

Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

                                                                                               Bielsk Podlaski, 27 czerwca 2016r.

 

 

Gk. 414.1.2016

                                                                                                                                

 

Rozpoznanie cenowe na wykonanie prac remontowych na mogiłach zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej z II wojny światowej na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy)

 

1. Zamawiający:

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski


tel.  kontaktowy 85 73 18 130

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na mogiłach zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej z II wojny światowej na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim.

Zakres prac planowanych do wykonania obejmuje:

  1. wykonanie renowacji ogrodzenia;
  2. wykonanie nowej tablicy nagrobnej z odnowieniem liter i godła  – załącznik nr 2;
  3. remont obrzeży mogił z wymianą ziemi i trawy na mogiłach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  1. najniższa cena ofertowa brutto   - 100%

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować całość zamówienia.

Jeśli dwóch lub więcej Wykonawców złoży równorzędne oferty o najniższych cenach, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą z zaoferowaną ceną w wyniku negocjacji z tymi Wykonawcami.

 

4. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2016r.

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski (w biurze podawczym) w szczelnie zamkniętej kopercie zawierającej adres i nazwę Wykonawcy z dopiskiem: Oferta na wykonanie prac remontowych na mogiłach zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej z II wojny światowej na cmentarzu wojennym przy ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim do dnia 4 lipca 2016r.

 

 

 

 

                                                                                      Kierownik Referatu

                                                                                  Gospodarki Komunalnej

                                                                                      Handlu i Rolnictwa

                                                                                  /-/ Bogdan Sokołowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2016-06-27

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2016-06-27