Zamówienie Nr Izp.271.20.2016 z dnia 2016-04-20 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę oświetlenia ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim w ramach zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście.

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę oświetlenia ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim w ramach zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście.
Numer Izp.271.20.2016
Data wydania 2016-04-20

Izp.271.20.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 74146-2016 z dnia 2016-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim w ramach zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Zakres terenu objętego opracowaniem oznaczono na...
Termin składania ofert: 2016-04-12


Bielsk Podlaski: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę oświetlenia ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim w ramach zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście
Numer ogłoszenia: 97914 - 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74146 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę oświetlenia ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim w ramach zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim w ramach zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Zakres terenu objętego opracowaniem oznaczono na mapie ( załącznik Nr 9) kolorem czerwonym. 2.Teren , dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. 3.Zakres planowanej inwestycji zlokalizowany jest w strefie konserwatorskiej. 4.W ramach realizacji umowy Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, w tym między innymi: 1)pozyska mapę zasadniczą w skali 1:500, aktualny wtórnik sporządzony przez uprawnionego geodetę, 2)przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile będzie konieczne), 3)uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i materiały niezbędne do dokonania zgłoszenia budowy właściwemu organowi przez Inwestora. 4)opracuje inne, uznane za konieczne przez Wykonawcę bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowania i badania, 5)opracuje przedmiary robót, 6)opracuje kosztorysy inwestorskie zgodnie z założeniami wyjściowymi do kosztorysowania uzgodnionymi z Inwestorem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 7)opracuje dokumentację techniczną na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. 3 Maja, 8)udzieli wyjaśnień, dotyczących rozwiązań projektowych na etapie wyboru Wykonawcy robót budowlanych, 9)na wniosek Inwestora dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Wykonawca opracuje koncepcję proponowanych rozwiązań i przedłoży ją Zamawiającemu i jednostkom opiniującym do zatwierdzenia. 6.Opracowana dokumentacja powinna zawierać: 1)projekty budowlane - 4 egz. + CD /JPG/ - opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) i spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 2)projekty wykonawcze po 2 egz. + CD /JPG/ oddzielnie dla branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej - opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 3)przedmiary robót po 2 egz. + CD (w formacie Excel) oddzielnie dla branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej - przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 4)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) po 2 egz. + CD ( MS WORD) - przez które należy rozumieć opracowania, zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do kreślenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 5)kosztorysy inwestorskie po 2 egz. + CD (w formacie Excel) opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 6)kosztorysy ofertowe po 2 egz. + CD (w formacie Excel) 7)informacje BIOZ - 5 egz. + CD (pdf), . Wszelkie wymagane opracowania przekazane zostaną Zamawiającemu także w wersji elektronicznej (pliki nie większe niż 10 Mb) dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót. Uwaga: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy pzp. W przypadku, gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, zobowiązany jest wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. UWAGA: Opracowywaną dokumentację projektową należy powiązać z opracowaną koncepcją parkingów przy ul. 3 Maja.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Projekty i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko, ul. Asnyka 10, 17-300 Siemiatycze, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3252,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3936,00
  • Oferta z najniższą ceną: 3936,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3936,00
  • Waluta: PLN .

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2016-04-20

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2016-04-20

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2016-04-20