Zamówienie Nr Izp.271.11.2016 z dnia 2016-03-18 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Część I - Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy, Część II - Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Część I - Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy, Część II - Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich
Numer Izp.271.11.2016
Data wydania 2016-03-18

 

Izp.271.11.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 52030-2016 z dnia 2016-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
CZĘŚĆ I - LETNIE OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW, PARKINGÓW, PLACÓW I PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ OPRÓŻNIANIE KOSZY 1.Chodniki, place i parkingi miejskie oraz przystanki komunikacyjne powinny być utrzymane w ciągłej czystości. Prace...
Termin składania ofert: 2016-03-16


Bielsk Podlaski: Część I - Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy, Część II - Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich
Numer ogłoszenia: 61522 - 2016; data zamieszczenia: 18.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52030 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część I - Letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych oraz opróżnianie koszy, Część II - Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ I - LETNIE OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW, PARKINGÓW, PLACÓW I PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ OPRÓŻNIANIE KOSZY 1.Chodniki, place i parkingi miejskie oraz przystanki komunikacyjne powinny być utrzymane w ciągłej czystości. Prace powinny być wykonywane we wszystkie dni robocze oraz weekendy i dni świąteczne. Na oczyszczanej powierzchni należy usuwać wszelkie zanieczyszczenia w tym m.in.: papierki i ulotki, opakowania foliowe i aluminiowe, piasek, resztki roślinne: liście, kwiecie, gałęzie drzew i krzewów, ptasie i psie odchody, niedopałki papierosów, butelki i puszki po napojach alkoholowych. 2.Trawa i chwasty przy obrzeżach trawnikowych i krawężnikach ulicznych oraz z pomiędzy kostki betonowej i płytek betonowych powinny być systematycznie usuwane mechanicznie oraz za pomocą środków chwastobójczych. 3.W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub marznącej mżawki w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania i usuwania gołoledzi z przedmiotowego terenu. Śliskość powinna być usuwana za pomocą 30% mieszanki piaskowo-solnej. 4.Kosze oraz teren w promieniu 5 mb wokół nich powinny być opróżniane i oczyszczane na bieżąco. Niedopuszczalne jest ich przepełnienie. W przypadku opadów śniegu w okresie wiosennym lub jesiennym kosze oraz teren w promieniu 1 m od kosza powinny być oczyszczone ze śniegu w sposób umożliwiający korzystanie z nich. Kosze które zostały powywracane lub przeniesione w inne miejsce powinny zostać ustawione na swoim dotychczasowym stanowisku. 5.Szacowana łączna powierzchnia chodników, placów i parkingów miejskich do oczyszczania w sezonie letnim 2016 r. wynosi 21.421 m2 i może być ona zmieniona w trakcie sezonu w zależności od potrzeb Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem. 6.Szacowana łączna ilość koszy do opróżniania wynosi 160 szt. Może być ona zmieniona w sezonie w zależności od potrzeb Zleceniodawcy z miesięcznym wyprzedzeniem. 7.Wykonawca powinien podać ryczałtowe ceny jednostkowe netto: 1)za miesięczne oczyszczanie 1 m2 chodnika, placu, parkingu lub przystanku komunikacyjnego z wszelkich zanieczyszczeń, wraz z odwiezieniem ich na składowisko oraz z uwzględnieniem odśnieżania i usuwania gołoledzi w okresie wiosennym i jesiennym (kwiecień i październik, listopad) 2)za miesięczne opróżnianie jednego kosza oraz zanieczyszczeń w promieniu 5 mb od niego z odwiezieniem ich na składowisko. 8.Ponadto Wykonawca poda ceny netto za: 1)1 godzinę pracy pracownika fizycznego zatrudnionego przy oczyszczaniu miasta, 2)1 godzinę pracy pojazdu do transportu pracowników i wywozu zebranych nieczystości. Wyżej wymienione stawki będą stosowane podczas dodatkowych zleceń w przypadku konieczności oczyszczania miasta po imprezach okolicznościowych np. Dni Bielska, Pożegnanie Lata, a także w innych przypadkach w których wystąpi konieczność rozliczenia w stosunku godzinowym. 9.Szacowana ilość godzin pracy: 1)pracownika fizycznego zatrudnionego przy oczyszczaniu miasta - 170 godz. 2)pojazdu do transportu pracowników i wywozu zebranych nieczystości - 30 godz. i może być ona zmieniona w trakcie sezonu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 10.Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresach miesięcznych wg ryczałtowych cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych potwierdzonych protokołem odbioru wykonanych prac. 11.Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych odcinkach placów, chodników i parkingów miejskich oraz przystanków komunikacyjnych wynikające z ich niewłaściwego utrzymania. 12.Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będą: Pan Bogdan Sokołowski tel. 85 7318127 oraz Pan Marcin Kuptel tel. 85 7318131. Wykonawca wyznaczy koordynatora wpisując dane personalne i nr telefonu do umowy. CZĘŚĆ II - MECHANICZNE LETNIE ZAMIATANIE ULIC MIEJSKICH 1.Zakres świadczonej usługi będzie obejmował mechaniczne oczyszczanie ulic miejskich w następujący sposób: 1)ulice miejskie powinny być utrzymywane w ciągłej czystości na całej szerokości, 2)z powierzchni jezdni powinny być usunięte wszelkie zanieczyszczenia m.in. piasek, resztki roślinne: liście, kwiecie, gałęzie drzew i krzewów oraz inne drobne nieczystości, 3)w przypadku niemożności usunięcia zanieczyszczeń przez sprzęt mechaniczny, powinny one zostać usunięte ręcznie, 4)przy krawężnikach ulicznych nie powinna rosnąć trawa oraz inne chwasty - powinny one zostać usunięte mechanicznie lub za pomocą środków chwastobójczych, 5)prace powinny być wykonywane w godzinach nocnych z uwagi na znikomy ruch pojazdów samochodowych oraz możliwość pylenia i kurzenia; aby zminimalizować te niekorzystne czynniki zamiatanie powinno odbywać się (na mokro) tj. ze zwilżaniem oczyszczanych powierzchni podczas zamiatania. 2.Szacowana łączna długość ulic miejskich do oczyszczania wynosi 57.142 mb, w tym o nawierzchni bitumicznej - 49.845 mb oraz o nawierzchni betonowej - 7.297 mb. Może być ona zmieniona w trakcie sezonu, w zależności od potrzeb Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem. 3.Wykonawca powinien podać cenę jednostkową ryczałtową netto za oczyszczanie 1 metra bieżącego drogi za okres jednego miesiąca. 4.Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresach miesięcznych wg ryczałtowych cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych potwierdzonych protokołem odbioru wykonanych prac. 5.Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych odcinkach dróg wynikające z ich niewłaściwego utrzymania. 6.Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będą: Pan Bogdan Sokołowski tel. 85 7318127 oraz Pan Marcin Kuptel tel. 85 7318131. Wykonawca wyznaczy koordynatora wpisując dane personalne i nr telefonu do umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6, 90.91.14.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Część II - Mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 120420,68
  • Oferta z najniższą ceną: 120420,68 / Oferta z najwyższą ceną: 130892,05
  • Waluta: PLN .

 

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Nowicka

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Data wprowadzenia: 2016-03-18

Modyfikujący: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2016-03-18

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2016-03-18