Zamówienie Nr Izp.271.23.2015 z dnia 2015-11-12 - Przetarg nieograniczony pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2016 roku”

Tytuł Przetarg nieograniczony pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2016 roku”
Numer Izp.271.23.2015
Data wydania 2015-11-12
11/11/2015    S218    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bielsk Podlaski: Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2015/S 218-398228

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Osoba do kontaktów: Ewa Nowicka
17-100 Bielsk Podlaski
POLSKA
Tel.: +48 857318100
E-mail: enowicka@bielsk-podlaski.pl
Faks: +48 857318150

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bielsk-podlaski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2016 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren miasta Bielsk Podlaski.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2016 roku.
1.Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania PSZOK z uwzględnieniem następujących warunków.
1.1.PSZOK powinien być zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski, a miejsce jego lokalizacji w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie.
1.2.PSZOK zostanie przygotowany i udostępniony mieszkańcom Bielska Podlaskiego od chwili podpisania umowy.
1.3.Punkt musi być utworzony na terenie o powierzchni co najmniej 500 m2.
1.4.Lokalizacja obiektu powinna umożliwiać łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców miasta Bielsk Podlaski oraz swobodny dojazd dla samochodów dostarczających i odbierających odpady.
1.5.PSZOK powinien uwzględniać pomieszczenia socjalno-magazynowe, plac składowy, ogrodzenie, oświetlenie, powinien być wyposażony w pojemniki dostosowane do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów oraz urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych oraz powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.
1.6.Teren PSZOK powinien być wyposażony w wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar.
1.7.Miejsce przyjmowania odpadów powinno być oznakowane w sposób widoczny oraz posiadać tablicę informacyjną z treścią Regulaminu PSZOK.
1.8.Wykonawca w ramach prowadzonej działalności PSZOK zobowiązany będzie do przestrzegania Regulaminu przyjmowania odpadów oraz obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarki odpadami i ochrony środowiska i w tym zakresie będzie ponosił odpowiedzialność w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów.
1.9.Wykonawca przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki posiadacza odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.), a jeżeli będzie transportował odpady niebezpieczne – to także obowiązki przewoźnika zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz.1367 ze zm.).
1.10.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji umowy aktualnych przepisów prawa, a w szczególności:
1)ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.),
2)Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104 poz.868),
3)Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 ze zm.).
1.11.Wykonawca powinien posiadać aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w art.41 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.) oraz posiadać wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
1.12.Po zakończeniu działalności związanej z prowadzeniem PSZOK teren nieruchomości należy uporządkować, zebrane odpady usunąć poprzez unieszkodliwienie lub odzysk.
2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących usług w zakresie obsługi PSZOK przez cały okres trwania umowy:
2.1.Przyjmowania, zgodnie z zapisami uchwały Nr XI/94/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski, do PSZOK (od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski) następujących rodzajów odpadów po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej lub potwierdzenia zapłaty czynszu w zabudowie wielorodzinnej za bieżący okres rozliczeniowy tj.:
1)przeterminowanych leków;
2)chemikaliów, w tym farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów odpadowych;
3)zużytych baterii i akumulatorów;
4)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych;
5)odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli;
6)zużytych opon pochodzących z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj.:
a)z samochodów osobowych – do 4 szt. w ciągu roku,
b)z motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich;
7)opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach;
8)tworzyw sztucznych;
9)opakowań metalowych;
10)opakowań wielomateriałowych;
11)makulatury i tekstyliów;
12)szkła białego i kolorowego;
13)„zielonych” odpadów komunalnych o łącznej wadze nieprzekraczającej 200kg z jednej nieruchomości w ciągu całego roku, tj.: trawy, liści, części roślin z pielęgnacji ogrodów, gałęzi o długości do 1m oraz choinek z okresu świątecznego;
14)komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z drobnych remontów budynków mieszkalnych o łącznej wadze nieprzekraczającej 170 kg z jednej nieruchomości w ciągu całego roku, tj. gruzu ceglanego, betonowego, materiałów ceramicznych, drewna, usuniętych fragmentów tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne.
2.2.Przekazywania zebranych odpadów po zgromadzeniu dostatecznej ich ilości podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie recyklingu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
2.3.Wyposażenia PSZOK w dostateczną ilość pojemników lub kontenerów dostosowanych do selektywnego gromadzenia poszczególnych rodzajów przyjmowanych odpadów.
2.4.Udostępniania PSZOK mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski przez cały rok w dniach: wtorek – sobota w godzinach od 10:00 do 18:00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).
2.5.Zapewnienia obsługi PSZOK przez pracowników odpowiedzialnych za odbiór, umieszczanie odpadów w kontenerach i pojemnikach, prowadzenie ewidencji odpadów, przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania.
2.6.Zbierania przyjętych odpadów w kontenerach lub pojemnikach z podziałem na poszczególne ich rodzaje. PSZOK może funkcjonować w dwóch odrębnych miejscach. Dopuszcza się, aby odpady takie jak odpady wielkogabarytowe, zużyte opony były magazynowane bezpośrednio na utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym placu składowym. Stanowiska magazynowania, kontenery lub pojemniki powinny być oznakowane kodem odpadu, który odpowiada rodzajowi umieszczonych w nich odpadów.
2.7.Zapewnienia wywozu zgromadzonych odpadów z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników i kontenerów przeznaczonych na odpady oraz utrzymanie porządku na terenie PSZOK.
2.8.Prowadzenia rejestru przyjętych odpadów z wyszczególnieniem informacji o:
1)rodzaju i ilości dostarczonych odpadów,
2)adresie nieruchomości, z której odpady pochodzą,
3)dacie dostarczenia odpadów.
2.9.Przedkładania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających następujące dane:
1)nazwa i adres podmiotu prowadzącego PSZOK,
2)imię i nazwisko osoby pracującej przy obsłudze PSZOK,
3)imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdania z nr telefonu kontaktowego,
4)okres, za który jest składane sprawozdanie,
5)rodzaju i ilości przyjętych do PSZOK odpadów,
6)informacja o miejscu, sposobie, rodzaju i masie odpadów poddanych poszczególnym sposobom zagospodarowania.
Sprawozdanie miesięczne, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
2.10.Przedkładania Zamawiającemu rocznych sprawozdań zgodnie z art.9na ust.1-3 oraz art.9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze. zm.). Do sprawozdań Wykonawca załączy kserokopię kart przekazania odpadów, potwierdzające sposób zagospodarowania danej ilości i rodzaju odebranych odpadów.
2.11.Przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.).
2.12.Przekazywania przyjętych od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
2.13.Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające dysponowanie instalacją mogącą przyjąć odpady zebrane w PSZOK lub udokumentować gotowość przyjęcia odpadów zebranych w PSZOK przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów np. umowę lub pisemne zapewnienie (oświadczenie). Wykonawca powyższe dokumenty przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90511200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 300 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000 PLN, słownie: osiem tysięcy złotych.
2.Termin wniesienia wadium.
2.1.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a)wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
b)wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w kasie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1 przed upływem terminu składania ofert.
2.2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:
a)wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 41 8063 0001 0070 0706 5699 0006 z dopiskiem: Wadium w przetargu pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2016 roku”,
b)w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w kasie Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 1 w pok. Nr 9 przed upływem terminu składania ofert.
3.Formy wniesienia wadium.
3.1.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.).
3.2.W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt.5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt.3 lit. b-e) musi być wystawione na Miasto Bielsk Podlaski
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i ust.5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela) o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemne wezwanie do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego.
3.3.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3.4.Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.
4.Zwrot wadium.
4.1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.5.2 nin. rozdziału.
4.2.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
4.3.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4.4.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5.Zatrzymanie wadium.
5.1.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5.2.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
6.Inne postanowienia dotyczące wadium.
6.1.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art.46 ust.3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.2.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.4.1 nin. rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1.Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie.
2.Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.
3.Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
4.Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie dostarczonej prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z miesięcznym sprawozdaniem.
5.Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy za miesiąc grudzień 2016 roku zostanie wypłacone w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami, tj. miesięcznym i rocznym sprawozdaniem.
6.Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Zgodnie z art.23 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
1.1.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w rozdz.IX pkt.5 SIWZ.
1.2.Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.3.Dokumenty, o których mowa w pkt.1,2,3 i 4 rozdz.IX SIWZ – winni złożyć wspólnie.
2.W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w rozdz.IX pkt.1 i 5 SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.
3.W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
4.Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
1)określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
2)stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3)oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
4)określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5)wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,
6)określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
7)stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
5.W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca.
Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być odwołane w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia zamawiającego z długu wobec wykonawcy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
a)zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w art.41 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.),
b)wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub ich kserokopii (odpisów) poświadczonych za zgodność przez uprawnione osoby:
1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy wg załącznika Nr 2
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu)
2.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII ust.1 pkt.1.1 SIWZ
2.1.zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w art.41 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.),
2.2.wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie)
3.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII ust.1 pkt.1.2 SIWZ
3.1.Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ilości odebranych odpadów komunalnych w ciągu roku oraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ.
Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
a)poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.,
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie)
4.Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII ust.1 pkt.1.4 SIWZ.
4.1.Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie)
Uwaga! Zgodnie z art.26 ust.2c ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
5.Dokumenty i oświadczenia w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 oraz art.24 ust. pkt.5 ustawy.
5.1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu),
5.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
5.3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
5.4.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
5.5.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz.331 z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ)
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
6.Zgodnie z art.26 ust.2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik Nr 2a do SIWZ). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust.2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt.5 ppkt.5.2-5.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
7.1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
7.2.nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX pkt.7 ppkt.7.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdz. IX pkt.7 ppkt.7.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt.7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis rozdz. IX pkt.8 SIWZ stosuje się odpowiednio.
10.Zgodnie z art.23 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
10.1.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt.5.
10.2.Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.3.Dokumenty, o których mowa w pkt.1,2,3 i 4 nin. rozdziału – winni złożyć wspólnie.
11.W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w pkt.1 i 5 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł.
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII ust.1 pkt.1.4 SIWZ.
1.Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie)
Uwaga! Zgodnie z art.26 ust.2c ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: usługi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i/lub selektywnych o masie łącznej odebranych odpadów co najmniej 2 500 Mg/rok.
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII ust.1 pkt.1.2 SIWZ
1.Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ilości odebranych odpadów komunalnych w ciągu roku oraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ.
Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
a)poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.,
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Izp.271.23.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.12.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 22.12.2015 - 10:30

Miejscowość:

Bielsk Podlaski

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt.5 niniejszej ustawy.
1.Odwołanie zgodnie z art.180-198 ustawy pzp przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3)odrzucenia oferty odwołującego
2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie określonej w art.180 ust.4 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w formie i terminie określonym w art.180 ust.5 ustawy. Wnosząc odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis.
3.Terminy wnoszenia odwołania:
1)10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2)odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
3)odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4.Przystąpienie do postępowania odwoławczego:
1)Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie określonej w art.185 ust.2 ustawy, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
2)Zamawiający lub odwołujący zgodnie z art.185 ust.4 ustawy może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy do postępowania odwoławczego nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
5.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy pzp.
6.Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art.198a – 198g ustawy.
1)na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
2)skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Tryb oraz szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:6.11.2015

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Nowicka

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Data wprowadzenia: 2015-11-12

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-11-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-11-12