Zamówienie Nr Izp.271.19.2015 z dnia 2015-08-31 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU MIASTA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ BIELSK PODLASKI W LATACH 2015-2017

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU MIASTA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ BIELSK PODLASKI W LATACH 2015-2017
Numer Izp.271.19.2015
Data wydania 2015-08-31

Izp.271.19.2015

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 171286-2015 z dnia 2015-07-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski przez okres 2 lat , tj. od dnia 01.09.2015r. do 31.08.2017r. na warunkach wynikających z oferty i...
Termin składania ofert: 2015-07-22


Bielsk Podlaski: WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU MIASTA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ BIELSK PODLASKI W LATACH 2015-2017
Numer ogłoszenia: 128551 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171286 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU MIASTA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ BIELSK PODLASKI W LATACH 2015-2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski przez okres 2 lat , tj. od dnia 01.09.2015r. do 31.08.2017r. na warunkach wynikających z oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia; CPV 66.11.00.00-4 usługi bankowe; Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, z uwzględnieniem wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej tj.: 1.1 Urząd Miasta (minimum 20 wyodrębnionych rachunków) 1.2 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego (minimum 3 rachunki wyodrębnione) 1.3 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów (minimum 3 rachunki wyodrębnione) 1.4 Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski (minimum 3 rachunki wyodrębnione) 1.5 Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza (minimum 4 rachunki wyodrębnione) 1.6 Zespół Szkół z DNJB im. Jarosława Kostycewicza.(minimum 3 rachunki wyodrębnione) 1.7 Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (minimum 3 rachunki wyodrębnione) 1.8 Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały (minimum 3 rachunki wyodrębnione) 1.9 Przedszkole Nr 7Kubusia Puchatka (minimum 3 rachunki wyodrębnione) 1.10 Przedszkole Nr 9 Leśna Polana (minimum 3 rachunki wyodrębnione) 1.11 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (minimum 3 rachunki wyodrębnione) 1.12 Środowiskowy Dom Samopomocy (minimum2 rachunki wyodrębnione) 1.13 Miejska Biblioteka Publiczna (minimum 3 rachunki wyodrębnione) 1.14 Bielski Dom Kultury (minimum 2 rachunki wyodrębnione) 1.15 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (minimum 3 rachunki wyodrębnione) 1.16 Pływalnia Miejska -Wodnik- (minimum 2 rachunki wyodrębnione) 2. Realizację poleceń przelewu 3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie otwartej na rachunki jednostek wymienionych w rozdziale III pkt 1 bez pobierania opłat i prowizji 4. Dokonywanie wypłat gotówkowych w formie otwartej z rachunków jednostek wymienionych w rozdziale IIIpkt 1 bez pobierania opłat i prowizji 5. Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy 6. Obsługę kasową wpłat i wypłat gotówkowych prowadzoną przez bank 7. Uwzględnianie w ustalaniu wysokości lokat bieżących wpływów dnia (minimum do godziny 14-tej) 8. Przyjmowanie środków na lokaty krótkoterminowe jednodniowe, w formie depozytów automatycznych, tworzonych na koniec każdego dnia oraz na lokaty trzydniowe i tygodniowe 9. Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej na jednym stanowisku komputerowym w każdej jednostce organizacyjnej Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski 10. Przyjmowanie i przechowywanie depozytu 11. Nieodpłatnego zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na jednym stanowisku komputerowym w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 oraz po jednym stanowisku w każdej jednostce organizacyjnej wymienionej w rozdziale III punkcie 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak też serwisu w/w systemu i instruktażu. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz przelewów wewnątrzbankowych (dotyczy wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy Miejskiej lub podległych jednostek organizacyjnych - podjęcie gotówki z rachunków jednostek organizacyjnych, wpłat dokonywanych przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych). 13. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie (do dnia podpisania umowy), w przypadku nie posiadania oddziału lub filii banku na terenie miasta Bielsk Podlaski do jej utworzenia. 14. Informacja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski W celu zapoznania się z obrotami środków finansowych na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych Zamawiającego, w poniższym układzie zamieszcza się informację o planowanych dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 oraz liczby podatników będących osobami fizycznymi. Są to znaczące pozycje podatkowe. Plan dochodów ogółem 65.968.919zł. Plan wydatków ogółem 65.694.676zł. Plan przychodów 2.025.757zł. Plan rozchodów 2.300.000zł. Liczba podatników będących osobami fizycznymi: - podatek od nieruchomości - 6.216 - podatek rolny - 2.167 - podatnicy - łączne zobowiązania podatkowe - 2.394 - podatek od środków transportu - 137 - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 782 W siedzibie Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują kasy i Zamawiający nie zamierza w okresie objętym umową dokonywać zmian w tym zakresie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Brańsku, ul. Kościuszki 2a, 17-120 Brańsk, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 310497,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 0,00
  • Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
  • Waluta: PLN.

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Nowicka

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2015-08-31