Zamówienie Nr Izp.271.12.2015 z dnia 2015-07-03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza przy ul. Poniatowskiego

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza przy ul. Poniatowskiego
Numer Izp.271.12.2015
Data wydania 2015-07-03

Izp.271.12.2015

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 107156-2015 z dnia 2015-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu : 1) nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej na podłożu dynamicznym - 924,0 m²; 2) nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, bieżni...
Termin składania ofert: 2015-05-25


Bielsk Podlaski: Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza przy ul. Poniatowskiego
Numer ogłoszenia: 164620 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107156 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza przy ul. Poniatowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu : 1) nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej na podłożu dynamicznym - 924,0 m²; 2) nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoków w dal i rozbiegu do rzutu piłeczką palantową - 1305,0 m²; 3) nawierzchni z mączki ceglanej - 80,0 m²; 4) nawierzchni z betonu B20 gr. 10 cm - 3,60 m²; 5) drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nominalnej 100 mm - 146,00 m 6) drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nominalnej 50 mm - 658,00 m 7) umocnienie skarpy rzeki z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm - 300 m2 , 8) wymiana istniejących opraw oświetleniowych - 2 szt., 9) wymiana 4 pojedynczych wysięgników oświetleniowych na 2 wysięgniki podwójne - 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej, projekcie wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej siwz. 2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak : certyfikaty aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 584179,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 592388,42
  • Oferta z najniższą ceną: 592388,42 / Oferta z najwyższą ceną: 768750,00
  • Waluta: PLN.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2015-07-03

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2015-07-03

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2015-07-03