Zamówienie Nr Izp.271.8.2015r. z dnia 2015-05-06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa rzeki Białej na odcinku 200 mb w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa rzeki Białej na odcinku 200 mb w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.271.8.2015r.
Data wydania 2015-05-06

Izp.271.8.2015.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 70508-2015 z dnia 2015-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu : 1) poszerzenia koryta rzeki z profilowaniem skarp; 2) zabezpieczenia brzegów opaską ( palisada- kiszka faszynowa) oraz skarp gabionami kamiennymi; 3) narzutu...
Termin składania ofert: 2015-04-16


Bielsk Podlaski: Przebudowa rzeki Białej na odcinku 200 mb w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim
Numer ogłoszenia: 104560 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70508 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa rzeki Białej na odcinku 200 mb w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu : 1) poszerzenia koryta rzeki z profilowaniem skarp; 2) zabezpieczenia brzegów opaską ( palisada- kiszka faszynowa) oraz skarp gabionami kamiennymi; 3) narzutu kamiennego z uzupełnieniem ubytków płyty betonowej pod mostem; 4) nasypu ziemnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej - przedmiarze, projekcie wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej siwz. 2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak : certyfikaty aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • HYDROBUD KIELCZYK Spółka Jawna, ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145928,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 186750,90
  • Oferta z najniższą ceną: 135736,65 / Oferta z najwyższą ceną: 319800,00
  • Waluta: PLN.

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2015-05-06

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2015-05-06

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2015-05-06