Zamówienie Nr Izp.271.7.2015 z dnia 2015-04-03 - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.Budowa zaułka ul. Kleeberga ( nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim.

Tytuł Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.Budowa zaułka ul. Kleeberga ( nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim.
Numer Izp.271.7.2015
Data wydania 2015-04-03

Bielsk Podlaski, dnia 03-04-2015r.

Izp.271.7.2015

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Budowa zaułka ul. Kleeberga ( nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim.

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm. ), Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie :

- w dziale VIII ( Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków) ust.1 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w rozumieniu  ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm) lub odpowiadające im uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych :
-  w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń,
-  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych   w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń,

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2015-04-03

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2015-04-03

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2015-04-03