Zamówienie Nr Izp.271.3.2015 z dnia 2015-03-02 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.BUDOWA, PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODOCIAGU, OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH : 30 LIPCA, ANDERSA, ASNYKA, BOHATERÓW WRZEŚNIA, CEGIELNIANA, CZWARTAKÓW, DŁUGOSZA, DUBICZE (OD UL. KAZIMIERZOWSKIEJ DO UL. WIDOWSKIEJ), DWORSKA, GEN. BEMA, JAGIELLOŃSKA ( OD UL. KAZIMIERZOWSKIEJ DO UL. KOPERNIKA), LOTNICZA, PRONINA, PRUSA, REJA ,REYMONTA, STRZELNICZA, TUWIMA, WASILEWSKIEJ, WIŚNIOWA, WODNA, ŻABIA, ŻURAWIA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.BUDOWA, PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODOCIAGU, OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH : 30 LIPCA, ANDERSA, ASNYKA, BOHATERÓW WRZEŚNIA, CEGIELNIANA, CZWARTAKÓW, DŁUGOSZA, DUBICZE (OD UL. KAZIMIERZOWSKIEJ DO UL. WIDOWSKIEJ), DWORSKA, GEN. BEMA, JAGIELLOŃSKA ( OD UL. KAZIMIERZOWSKIEJ DO UL. KOPERNIKA), LOTNICZA, PRONINA, PRUSA, REJA ,REYMONTA, STRZELNICZA, TUWIMA, WASILEWSKIEJ, WIŚNIOWA, WODNA, ŻABIA, ŻURAWIA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Numer Izp.271.3.2015
Data wydania 2015-03-02

Izp.271.3.2015

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 17436-2015 z dnia 2015-01-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODOCIAGU, OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH : 30 LIPCA, ANDERSA, ASNYKA, BOHATERÓW WRZEŚNIA, CEGIELNIANA,...
Termin składania ofert: 2015-02-03


Bielsk Podlaski: BUDOWA, PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODOCIAGU, OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH : 30 LIPCA, ANDERSA, ASNYKA, BOHATERÓW WRZEŚNIA, CEGIELNIANA, CZWARTAKÓW, DŁUGOSZA, DUBICZE (OD UL. KAZIMIERZOWSKIEJ DO UL. WIDOWSKIEJ), DWORSKA, GEN. BEMA, JAGIELLOŃSKA ( OD UL. KAZIMIERZOWSKIEJ DO UL. KOPERNIKA), LOTNICZA, PRONINA, PRUSA, REJA ,REYMONTA, STRZELNICZA, TUWIMA, WASILEWSKIEJ, WIŚNIOWA, WODNA, ŻABIA, ŻURAWIA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Numer ogłoszenia: 45480 - 2015; data zamieszczenia: 02.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17436 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA, PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODOCIAGU, OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH : 30 LIPCA, ANDERSA, ASNYKA, BOHATERÓW WRZEŚNIA, CEGIELNIANA, CZWARTAKÓW, DŁUGOSZA, DUBICZE (OD UL. KAZIMIERZOWSKIEJ DO UL. WIDOWSKIEJ), DWORSKA, GEN. BEMA, JAGIELLOŃSKA ( OD UL. KAZIMIERZOWSKIEJ DO UL. KOPERNIKA), LOTNICZA, PRONINA, PRUSA, REJA ,REYMONTA, STRZELNICZA, TUWIMA, WASILEWSKIEJ, WIŚNIOWA, WODNA, ŻABIA, ŻURAWIA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODOCIAGU, OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH : 30 LIPCA, ANDERSA, ASNYKA, BOHATERÓW WRZEŚNIA, CEGIELNIANA, CZWARTAKÓW, DŁUGOSZA, DUBICZE ( OD UL. KAZIMIERZOWSKIEJ DO UL. WIDOWSKIEJ), DWORSKA, GEN. BEMA, JAGIELLOŃSKA ( OD UL. KAZIMIERZOWSKIEJ DO UL. KOPERNIKA), LOTNICZA, PRONINA, PRUSA, REJA, REYMONTA, STRZELNICZA, TUWIMA, WASILEWSKIEJ, WIŚNIOWA, WODNA, ŻABIA, ŻURAWIA w następującym zakresie : 1) ul. 30 Lipca - dł. ok. 470 m a) budowa nawierzchni jezdni-pasa pieszo-jezdnego, chodników, zjazdów, b) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Bema, d) przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 18. 2) ul. Andersa - dł. ok. 270 m a) budowa nawierzchni jezdni-pasa pieszo-jezdnego, chodników, zjazdów, b) przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej, d) przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 4. 3) ul. Asnyka - dł. ok. 370 m + zaułki a) budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, pasa pieszo-jezdnego i pieszego, b) przebudowa kanalizacji deszczowej, c) wymiana obejm i montaż zasuw na wszystkich przyłączach wodociągowych, d) przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 16. 4) ul. Bohaterów Września (ZRID) - dł. ok. 485 m a) budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, b) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej, d) przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 20. 5) ul. Cegielniana - dł. ok. 610 m + zaułki a) budowa nawierzchni jezdni-pasów pieszo-jezdnych, chodników, zjazdów, b) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,c) przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Widowskiej do posesji nr 61 d) przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 6. 6) ul. Czwartaków - dł. ok. 230 m a) budowa nawierzchni jezdni, pasa pieszego/pieszo-jezdnego, chodników, zjazdów, b) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej, d) budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 1. 7) ul. Długosza - dł. ok. 170 m a) budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, b) przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa oświetlenia ulicznego, d) projekt stałej organizacji ruchu, e) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 13. 8) ul. Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), (ZRID) - dł. ok. 700 m + zaułek a) budowa nawierzchni jezdni i pasa pieszo-jezdnego, chodników, zjazdów, b) przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej, d) przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 5. 9) ul. Dworska - dł. ok. 210 m a) budowa nawierzchni pasa pieszo-jezdnego, b) budowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa oświetlenia ulicznego, d) projekt stałej organizacji ruchu, e) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 9. 10) ul. Gen. Bema - dł. ok. 200 m a) budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów,b) przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej, d) przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 21. 11) ul. Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika) (ZRID) - dł. ok. 400 m + zaułek a) budowa nawierzchni jezdni, pasa pieszo-jezdnego, chodników, zjazdów, b) przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej, d) przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 8. 12) ul. Lotnicza - dł. ok. 105 m a) budowa nawierzchni pasa pieszo-jezdnego, b) budowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa oświetlenia ulicznego, d) projekt stałej organizacji ruchu, e) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 11. 13) ul. Pronina - dł. ok. 480 m a) budowa nawierzchni jezdni-pasa pieszo-jezdnego, chodników, zjazdów, b) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej, d) przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 19. 14) ul. Prusa - dł. ok. 520 m + zaułki a) budowa nawierzchni jezdni-pasa pieszo-jezdnego, pasów pieszych, chodników, zjazdów, b) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej, d) przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 12. 15) ul. Reja - dł. ok. 560 m + zaułki a) budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, pasów pieszych, b) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej, d) budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 15. 16) ul. Reymonta - dł. ok. 195 m a) budowa nawierzchni jezdni-pasa pieszo-jezdnego, chodników, zjazdów, b) przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej, d) przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 14. 17) ul. Strzelnicza - dł. ok. 1000 m a) budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, b) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej, d) przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 22. 18) ul. Tuwima - dł. ok. 95 m a) budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, b) przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej, d) przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 2. 19) ul. Wasilewskiej - dł. ok. 670 m a) budowa nawierzchni jezdni/pasa pieszo-jezdnego, chodników, zjazdów, pasa pieszego, b) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, c) budowa i przebudowa sieci wodociągowej, d) budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 3. 20) ul. Wiśniowa - dł. ok. 175 m a) budowa nawierzchni jezdni-pasa pieszo-jezdnego, chodników, zjazdów, b) budowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa oświetlenia ulicznego, d) projekt stałej organizacji ruchu, e) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 7. 21) ul. Wodna - dł. ok. 210 m a) budowa nawierzchni pasa pieszo-jezdnego, b) budowa kanalizacji deszczowej, c) projekt stałej organizacji ruchu, d) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 23. 22) ul. Żabia - dł. ok. 105 m a) budowa nawierzchni pasa pieszo-jezdnego, b) budowa kanalizacji deszczowej, c) budowa oświetlenia ulicznego, d) projekt stałej organizacji ruchu, e) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 10. 23) ul. Żurawia - dł. ok. 400 m a) budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, b) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, c) przebudowa sieci wodociągowej, d) rozbudowa oświetlenia ulicznego, e) projekt stałej organizacji ruchu, f) w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbą 17. 2. Uwagi ogólne: 1) Przewidzieć przebudowę przyłączy wodociągowych wykonanych z rur stalowych ocynkowanych w granicach pasa drogowego we wszystkich ww. ulicach. 2) Na zlecenie Miasta Bielsk Podlaski opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej wraz z odtworzeniem nawierzchni po trasie kanalizacji we wszystkich ww. ulicach . W związku z powyższym należy skoordynować przyszłe prace projektowe z wykonywaną obecnie dokumentacją. 3) Ulice: Bohaterów Września, Dubicze i Jagiellońska, wymagają rozszerzenia zakresu istniejącego pasa drogowego o działki przyległe, niebędące własnością inwestora.W związku z powyższym niezbędne będzie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz materiałów w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tych ulic. 3.W ramach realizacji umowy Wykonawca: 1) Uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, w tym między innymi: 2) pozyska mapę zasadniczą w skali 1:500, aktualny wtórnik sporządzony przez uprawnionego geodetę, 3) przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 4) przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 5) opracuje operat wodnoprawny i przygotuje niezbędne dokumenty i wniosek do uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych do tego celu badań, opracowań i analiz( o ile zajdzie taka konieczność ), 6) wykona badania geotechniczne gruntu, 7) uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i materiały niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i decyzji o pozwoleniu na budowę przez Inwestora. 8) uzyska oświadczenia właścicieli działek, z mapą sytuacyjno wysokościową projektowanej lokalizacji zjazdów indywidualnych i publicznych, 9) opracuje inne, uznane za konieczne przez Wykonawcę bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowania i badania, 10) opracuje przedmiary robót, 11) opracuje kosztorysy inwestorskie zgodnie z założeniami wyjściowymi do kosztorysowania uzgodnionymi z Inwestorem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.), 12) opracuje dokumentację techniczną na budowę/ przebudowę nawierzchni utwardzonych, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej , oświetlenia ulicznego, 13) opracuje projekty stałej organizacji ruchu, 14) udzieli wyjaśnień, dotyczących rozwiązań projektowych na etapie wyboru Wykonawcy robót budowlanych,15) na wniosek Inwestora dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. Wykonawca opracuje koncepcję proponowanych rozwiązań i przedłoży ją Zamawiającemu i jednostkom opiniującym do zatwierdzenia. 5. Opracowana dokumentacja powinna zawierać: 1) projekty budowlane po 5 egz. + CD /JPG/ oddzielnie dla branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej dla każdej ulicy - opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zm.) i spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), 2) projekty wykonawcze po 2 egz. + CD /JPG/ oddzielnie dla branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej dla każdej ulicy - opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zm.) 3) przedmiary robót po 2 egz. + CD (w formacie Excel) oddzielnie dla branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej dla każdej ulicy - przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) po 2 egz. + CD ( MS WORD) oddzielnie dla branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej dla każdej ulicy - przez które należy rozumieć opracowania, zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do kreślenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), 5) kosztorysy inwestorskie po 2 egz. + CD (w formacie Excel) oddzielnie dla branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej dla każdej ulicy opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389), 6) kosztorysy ofertowe po 2 egz. + CD (w formacie Excel) oddzielnie dla branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej dla każdej ulicy, 7) projekty stałej organizacji ruchu oddzielnie dla każdej ulicy po 3 egz. + CD (pdf) 8) projekty zagospodarowania zieleni (wycinki i nasadzeń drzew), o ile będą konieczne po 5 egz. + CD (pdf), 9) operaty wodnoprawne + pozwolenie wodno prawne, o ile będą konieczne, po 3 egz. + CD (pdf) , 10) opracowania, dotyczące badań geotechnicznych gruntu po 3 egz. + CD (pdf) oddzielnie dla branży sanitarnej i drogowej dla każdej ulicy, 11) informacje BIOZ po 5 egz. + CD (pdf) oddzielnie dla branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej dla każdej ulicy, Wszelkie wymagane opracowania przekazane zostaną Zamawiającemu także w wersji elektronicznej ( pliki nie większe niż 10 Mb) dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót. Uwaga: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy pzp. W przypadku, gdy Wykonawca sporządzając dokumentację projektową będzie powoływał się na pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz na normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, zobowiązany jest wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 270000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 97755,48
  • Oferta z najniższą ceną: 97755,48 / Oferta z najwyższą ceną: 589047,00
  • Waluta: PLN.

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2015-03-02

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2015-03-02

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2015-03-02