Zamówienie Nr Izp.271.35.2014 z dnia 2014-12-19 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2015 roku

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2015 roku
Numer Izp.271.35.2014
Data wydania 2014-12-19

Izp.271.35.2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 400496-2014 z dnia 2014-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
Przedmiotem zamówienia jest zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2015 roku. Wykaz ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej do zimowego utrzymania z użyciem pługów i solarek określa załącznik Nr 1 na łączną powierzchnię 290...
Termin składania ofert: 2014-12-15


Bielsk Podlaski: Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 415160 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 400496 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2015 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2015 roku. Wykaz ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej do zimowego utrzymania z użyciem pługów i solarek określa załącznik Nr 1 na łączną powierzchnię 290 986 m2 . Natomiast drogi o nawierzchni bitumicznej o pierwszej kolejności utrzymania zawiera załącznik Nr 1A na łączna powierzchnię 90 439 m2 . Wykaz ulic miejskich do zimowego utrzymania za pomocą pługów i piaskarek określają załączniki Nr 2 - drogi betonowe o łącznej długości 10 521 mb oraz załącznik Nr 2A - drogi  o nawierzchni betonowej o pierwszej kolejności odśnieżania - 1322 mb. Wykaz ulic miejskich do zimowego utrzymania za pomocą pługów określa załącznik Nr 3 - drogi o nawierzchni gruntowej o łącznej długości 18 520 mb. Stężenie solanki będzie uzgadniane na bieżąco przez koordynatorów akcji zimowej. Drogi bitumiczne powinny być utrzymane wg standardu polegającego na tym, że śliskość zimowa powinna być zlikwidowana na całej szerokości jezdni, ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy. Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 2 godzin. Jednorazowe całkowite spryskanie solanką zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny. Likwidacja gołoledzi 3% mieszanką piaskowo-solną na ulicach o nawierzchni betonowej następować będzie po uzgodnieniach na bieżąco przez koordynatorów akcji. Zabrania się usuwania śniegu z jezdni na przyległe chodniki - dlatego też prędkość robocza pługów śnieżnych w tych miejscach nie powinna przekraczać 20km-godz. W wypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów śniegu, będzie on wywożony na wyraźne polecenie zamawiającego i w miejsce przez niego wskazane. Usunięcie śniegu sprzętem spychającym na zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny od ustania opadów. Po wstępnym odśnieżeniu należy niezwłocznie przystąpić do tzw. doczyszczania parkingów, zatok oraz zaułków miejskich usytuowanych w pasach drogowych ulic. Odpłużany śnieg powinien być gromadzony w postaci wałów przy krawężnikach na szerokości nie przekraczającej 10% szerokości jezdni. Odbiór ilości i jakości wykonanego zakresu robót odbywać się będzie protokolarnie comiesięcznym zestawieniem świadczonych usług w zakresie zimowego utrzymania ulic. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu ( np. faxem ) za poprzedni dzień codziennego zestawienia wykonanych usług, które podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie będzie polegało na sprawdzeniu przy udziale Wykonawcy jakości wykonanej usługi i analizy kart drogowych.  W przypadku wykonywania usługi przez dany pojazd, który kończy pracę następnego dnia,  w karcie drogowej należy wyodrębnić sumę przepracowanych godzin z każdego dnia. Niezatwierdzone zestawienie dzienne nie może być uwzględnione w zestawieniu miesięcznym. Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych do utrzymania odcinkach ulic wynikające z ich niewłaściwego utrzymania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. - lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - partner konsorcjum, ul Mickiewicza 183,  17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 450000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 450000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 450000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 450000,00
  • Waluta: PLN.

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2014-12-19

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2014-12-19