Zamówienie Nr Izp.271.31.2014 z dnia 2014-09-22 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim.

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim.
Numer Izp.271.31.2014
Data wydania 2014-09-22

Izp.271.31.2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 268758-2014 z dnia 2014-08-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1.1. Wykonaniu nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z granulatu gumowego SBR+EPDM i z płyt gumowych EPDM - 293 m2 1.2. Wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej - 14 m² ...
Termin składania ofert: 2014-08-27


Bielsk Podlaski: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim.
Numer ogłoszenia: 314132 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268758 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1.1. Wykonaniu nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z granulatu gumowego SBR+EPDM i z płyt gumowych EPDM - 293 m2 1.2. Wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej - 14 m² 1.3. Wykonaniu montażu elementów wyposażenia placu zabaw - 1 kpl. 1.4. Wykonaniu ogrodzenia placu zabaw z metalowych paneli o wys. 110 cm - 90 m 1.5. Wykonaniu zieleńca - 207 m2 1.6 Wykonaniu monitoringu placu zabaw - 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej - projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej siwz. 2. Jeżeli w projekcie budowlanym lub przedmiarze robót opisano przedmiot zamówienia przez wskazane znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych czy właściwości ci określonych tam materiałów i urządzeń jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy ( art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały lub urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, potwierdzające, ze oferowane materiały i urządzenia równoważne spełniają wymagania SIWZ i posiadają parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów , Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Warunki równoważności ; Urządzenia muszą posiadać co najmniej funkcje, wysokość upadku oraz strefy bezpieczeństwa podane w dokumentacji projektowej dla każdego urządzenia i wynikające z wizualizacji urządzenia. Ponadto urządzenia muszą być tożsame pod względem materiałowym oraz tożsame pod względem formy i kolorystyki. Nie dopuszcza się innego sposobu zagospodarowania placu zabaw niż opisanego w dokumentacji projektowej. Nie dopuszcza się urządzeń wykonanych z innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 3. Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.34.20.00-6, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NOVUM WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI, GROM 36, 12-130 PASYM, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 173821,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 222774,43
  • Oferta z najniższą ceną: 222774,43 / Oferta z najwyższą ceną: 222774,43
  • Waluta: PLN.

 

Pełniący funkcję

Burmistrza Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2014-09-22

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2014-09-22

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2014-09-22