Zamówienie Nr Izp.271.23.2014 z dnia 2014-06-30 - Ogłoszenie o zamówieniu pn.BUDOWA, PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W RAMACH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA W ULICACH W BIELSKU PODLASKIM- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu pn.BUDOWA, PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W RAMACH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA W ULICACH W BIELSKU PODLASKIM- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Numer Izp.271.23.2014
Data wydania 2014-06-30

Izp.271.23.2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bielsk-podlaski.pl


Bielsk Podlaski: BUDOWA, PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W RAMACH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA W ULICACH W BIELSKU PODLASKIM- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Numer ogłoszenia: 218010 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA, PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W RAMACH ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA W ULICACH W BIELSKU PODLASKIM- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim wg załączonych map . Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy uwzględniać odtworzenie nawierzchni wraz z krawężnikiem szerokości ½ jezdni przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej w ulicach : 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska ( od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia ( od ul. Wiejskiej), Żurawia i odtworzenie nawierzchni z obustronnymi krawężnikami na całej szerokości jezdni przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Kopernika i Świerkowej oraz odtworzenie nawierzchni chodników i zieleńców w pasie drogowym na trasie kanalizacji sanitarnej bocznej . 2.W ramach realizacji umowy Wykonawca: 1) Uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, w tym między innymi: 2) pozyska mapę zasadniczą w skali 1:500, aktualny wtórnik sporządzony przez uprawnionego geodetę, 3) przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 4) przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 5) opracuje operat wodnoprawny i przygotuje niezbędne dokumenty i wniosek do uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych do tego celu badań, opracowań i analiz( o ile zajdzie taka konieczność ), 6) wykona badania geotechniczne gruntu, 7) uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i materiały niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przez Inwestora między innymi oświadczenie właścicieli działek, z mapą sytuacyjno wysokościową projektowanej kanalizacji sanitarnej bocznej do granicy pasa drogowego, 8) opracuje inne, uznane za konieczne przez Wykonawcę bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowania i badania, 9) opracuje przedmiary robót, 10) opracuje kosztorysy inwestorskie zgodnie z założeniami wyjściowymi do kosztorysowania uzgodnionymi z Inwestorem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.), 11) opracuje dokumentację techniczną na kanalizację sanitarną i deszczową - branża sanitarna , 12) opracuje dokumentację techniczną na odtworzenie nawierzchni - branża drogowa, 13) udzieli wyjaśnień, dotyczących rozwiązań projektowych na etapie wyboru Wykonawcy robót budowlanych, 14) na wniosek Inwestora dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, 15) sprawował będzie nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych. 3. Wykonawca opracuje koncepcję proponowanych rozwiązań i przedłoży ją Zamawiającemu i jednostkom opiniującym do zatwierdzenia. Prace projektowe należy wykonywać zgodnie z harmonogramem rzeczowym . Wykonawca na poszczególne etapy realizacji prac projektowych powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. Uwaga! Przedstawione w załączniku nr 11 do SIWZ mapy ze wskazaniem zakresu ulic, dla których należy sporządzić dokumentację techniczną nie są mapami aktualnymi. Obrazują one stan uzbrojenia terenu z przełomu miesięcy IX-X 2008 roku. 4. Opracowana dokumentacja powinna zawierać: 1) projekty budowlane po 5 egz. + CD /JPG/ oddzielnie dla branży sanitarnej i drogowej dla każdej ulicy - opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zm.) i spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), 2) projekty wykonawcze po 5 egz. + CD /JPG/ oddzielnie dla branży sanitarnej i drogowej dla każdej ulicy - opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zm.) 3) przedmiary robót po 2 egz. + CD (w formacie Excel) oddzielnie dla branży sanitarnej i drogowej dla każdej ulicy - przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) po 3 egz. + CD ( MS WORD) oddzielnie dla branży sanitarnej i drogowej dla każdej ulicy - przez które należy rozumieć opracowania, zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do kreślenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), 5) kosztorysy inwestorskie po 2 egz. + CD (w formacie Excel) oddzielnie dla branży sanitarnej i drogowej dla każdej ulicy opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389), 6) kosztorysy ofertowe po 2 egz. + CD (w formacie Excel) oddzielnie dla branży sanitarnej i drogowej dla każdej ulicy, 7) projekty stałej organizacji ruchu po 4 egz. + CD (pdf) 8) projekty zagospodarowania zieleni (wycinki i nasadzeń drzew), o ile będą konieczne po 5 egz. + CD (pdf), 9) operaty wodnoprawne + pozwolenie wodno prawne, o ile będą konieczne, po 3 egz. + CD (pdf) oddzielnie dla branży sanitarnej i drogowej dla każdej ulicy, 10) opracowania, dotyczące badań geotechnicznych gruntu po 3 egz. + CD (pdf) oddzielnie dla branży sanitarnej i drogowej dla każdej ulicy, 11) informacje BIOZ po 5 egz. + CD (pdf) oddzielnie dla branży sanitarnej i drogowej dla każdej ulicy, Wszelkie wymagane opracowania przekazane zostaną Zamawiającemu także w wersji elektronicznej ( pliki nie większe niż 10 Mb) dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót. 5. Usługa wykonania dokumentacji projektowej jest planowana do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno- ściekowa. W przypadku nieprzyznania środków finansowych postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy lub budowy ulicy w zakresie branży sanitarnej ( kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i drogowej ( nawierzchnia z betonu asfaltowego), z podaniem dat wykonania i podmiotów , na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności : sanitarnej i drogowej bez ograniczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy harmonogramu pod warunkiem zachowania terminu końcowego realizacji usługi opracowania dokumentacji projektowej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk-podlaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17 - 100 Bielsk Podlaski..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,   17-100 Bielsk Podlaski, Biuro podawcze..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługa wykonania dokumentacji projektowej jest planowana do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I Gospodarka wodno- ściekowa..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Pełniący funkcję

Burmistrza Miasta

Jarosław Borowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2014-06-30

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2014-06-30

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2014-06-30