Zamówienie Nr Izp.271.8.2014 z dnia 2014-04-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Budowa ul. Malinowej w Bielsku Podlaskim.

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Budowa ul. Malinowej w Bielsku Podlaskim.
Numer Izp.271.8.2014
Data wydania 2014-04-30

Izp.271.8.2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93738-2014 z dnia 2014-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1.1. Rozbiórka elementów dróg (obrzeża betonowe 6x20 cm - 14,0 m, krawężniki betonowe 15x30 cm - 10,0 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 14,5 m²,...
Termin składania ofert: 2014-04-04


Bielsk Podlaski: Budowa ul. Malinowej w Bielsku Podlaskim
Numer ogłoszenia: 146146 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93738 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Malinowej w Bielsku Podlaskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1.1. Rozbiórka elementów dróg (obrzeża betonowe 6x20 cm - 14,0 m, krawężniki betonowe 15x30 cm - 10,0 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 14,5 m², nawierzchnia z betonu litego gr. 10 cm - 8,0 m²) 1.2.Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię pasa pieszo-jezdnego z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa o gr. 10 cm oraz z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 20 cm - powierzchnia: 997,1 m² 1.3. Budowa krawężnika betonowego 15x30 cm - 212,7 m 1.4. Budowa nawierzchni pasa pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej - powierzchnia: 997,1 m² 1.5. Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 - długości: 210,0 m 1.6. Budowa przykanalików deszczowych    z rur PVC Ø 200 - długości: 10,0 m 1.7. Budowa studni PVC Ø 425 z osadnikiem - 4 szt. 1.8. Budowa studni PVC Ø 425 bez osadnika - 5 szt. 1.9. Budowa separatora Q = 6/60 l/s. z osadnikiem - 1 szt. 1.10. Budowa kanalizacji sanitarnej głównej z rur PVC Ø 200 - długości: 19,0 m 1.11. Budowa kanalizacji sanitarnej bocznej z rur PVC Ø 160 - długości: 10,0 m 1.12. Budowa studni betonowej Ø 1200 - 1 szt. 1.13. Przebudowa istn. hydrantu wodociągowego D: 80 na podziemny - 1 szt. 1.14. Przebudowa istn. studni betonowej Ø 1200 na PCV Ø 315 - 1 szt. 2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych    w dokumentacji. 3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.21.30-2, 45.23.24.40-8, 45.23.21.50-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BBGM Gryko Kamila, ul. Pietrasze 43 B, 15-131 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 230389,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 233699,98
  • Oferta z najniższą ceną: 233699,98 / Oferta z najwyższą ceną: 270712,55
  • Waluta: PLN.

 

Pełniący funkcję

Burmistrza Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2014-04-30

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2014-04-30

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2014-04-30