Zamówienie Nr Izp.271.5.2014 z dnia 2014-03-21 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników w Bielsku Podlaskim

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.271.5.2014
Data wydania 2014-03-21

Izp.271.5.2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 40109-2014 z dnia 2014-02-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
1/ Wykonanie nasadzeń roślin w stojących konstrukcjach kwietnikowych : a/ 1 konstrukcja kwietnikowa o wymiarach : wysokość 240 cm, średnica podstawy 120 cm, 12 pierścieni : - obsadzenie wszystkich pierścieni , - zalecana ilość...
Termin składania ofert: 2014-03-07


Bielsk Podlaski: Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników    w Bielsku Podlaskim
Numer ogłoszenia: 96234 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40109 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnacja kwietników w Bielsku Podlaskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Wykonanie nasadzeń roślin w stojących konstrukcjach kwietnikowych : a/ 1 konstrukcja kwietnikowa o wymiarach : wysokość 240 cm, średnica podstawy 120 cm, 12 pierścieni : - obsadzenie wszystkich pierścieni , - zalecana ilość sadzonek : 140-160 szt., b/ 4 konstrukcje kwietnikowe o wymiarach : wysokość 120 cm, średnica podstawy 120 cm, 6 pierścieni : - obsadzenie wszystkich pierścieni, - zalecana ilość sadzonek 70-80 szt. Nasadzenia roślin należy wykonać w terminie do dnia 26 maja. Gatunki roślin : pelargonia bluszczolistna ( Pelargonium peltatum ), surfinia ( Petunia) , Bacopa ( Sutera) itp. 2/ Wykonanie nasadzeń roślin w donicach wiszących na słupach oświetleniowych - 22 szt. : - średnica donicy - 650 mm ( dwie połowy donic), - zalecana ilość sadzonek - 6 szt. na donicę, - gatunki roślin: pelargonia bluszczolistna ( Pelargonium peltatum), surfinia ( Petunia), bacopa Sutera), złoty deszcz ( Heterospermum) itp. Nasadzenia należy wykonać w terminie do dnia 26 maja. 3/ Wykonanie nasadzeń roślin w stojących donicach kwiatowych : - powierzchnia nasadzeń - ok. 66 m², - zalecana ilość sadzonek 25 szt./ m2, I nasadzenie : termin nasadzenia - do dnia 18 kwietnia, gatunek roślin - bratek  ( Viola), kolory kwiatów- biały, żółty, niebieski, bordowy, pomarańczowy II nasadzenie : termin nasadzenia - do dnia 20 czerwca, gatunek roślin - aksamitka ( Tagetes) o kwiatach żółtych, begonia stale kwitnąca ( Begonia semperflores) o kwiatach białych i czerwonych, pelargonia bluszczolistna (Pelargonium) o kwiatach czerwonych i białych, pelargonia rabatowa, szałwia błyszcząca ( Salvia splendens) i szałwia omączona ( Salvia farinacea), dalia ( Dalia) itp. 4/ Wykonanie nasadzeń roślin na rabatach kwiatowych : Wykaz rabat kwiatowych : 1/ Park Aleksandra Jagiellończyka - 112 m² 2/ przy ul. Kazimierzowskiej - 50 m² 3/ przy ul. Poświętnej - 40 m² 4/ przy ul. Kopernika - 22 m² 5/ rondo Rzeczypospolitej Obojga Narodów- 37 m² 6/ skwer im. Izabeli Branickiej - 312 m² ( 103 m² + 209 m² ) 7/ mogiła wrześniowców- 5 m² I nasadzenie : - powierzchnia nasadzeń - ok. 140 m² - zalecana ilość sadzonek 25 szt./ m² - termin nasadzeń - do dnia 18 kwietnia - gatunek roślin - bratek ( Viola) - kolory ( biały, żółty, bordowy, niebieski, pomarańczowy) Nasadzenia należy wykonać na trenie skweru im. Izabeli Branickiej (ok. 103 m² w centralnej części kwietnika ) oraz na rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów ( ok. 37 m²) - poz. 5 i 6 wykazu. II nasadzenie : - powierzchnia nasadzeń ogółem - ok.578 m² - zalecana ilość sadzonek - 25 szt./m² - termin nasadzeń : a/ 416 m² ( poz. 1, 2, 3 , 6- 209 m² i 7 wykazu) - do dnia 26 maja b/ 22 m² ( poz. 4 wykazu) - do dnia 4 czerwca c/ 140 m² ( poz. 5 i 6) - do dnia 20 czerwca - zalecane gatunki roślin : szałwia błyszcząca ( Salvia splendens) o kwiatach czerwonych, aksamitka ( Tagetes) o kwiatach żółtych, Begonia stale kwitnąca ( Begonia semperflores) o kwiatach białych i czerwonych,starzec ( Senecio), paciorecznik ( Canna), dalia ( Dahlia) itp. Nasadzenia należy wykonać według koncepcji nasadzeń przygotowanej przez Wykonawcę  i przedłożonej najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem nasadzeń, po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 5/ Konserwacja systemów nawadniania oraz sprawowanie kontroli nad ich prawidłową eksploatacją: - na rondzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, - na terenie skweru im. Izabeli Branickiej. Uwagi : Do nasadzeń należy stosować materiał roślinny najwyższej jakości, wolny od chorób i szkodników, o wyrównanym wzroście i kwitnieniu. Nasadzenia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej. Rośliny kwitnące należy sadzić w takiej fazie kwitnienia, aby efekt kwitnienia był widoczny najpóźniej po upływie 1 tygodnia od momentu posadzenia. Kwietniki należy obsadzać taką ilością roślin, aby uzyskać efekt zwartej kaskady z kwiatów lub efekt wypełnienia całości kwietnika roślinami. Konstrukcje kwietnikowe oraz donice wiszące należy zamontować bezpośrednio przed ich ekspozycją ( kwietniki z roślinami), a zdemontować bezpośrednio po sezonie ( po usunięciu roślin z kwietników). Zdemontowane kwietniki należy oczyścić i odkazić, a następnie przechować w warunkach zapobiegających ich zniszczeniu oraz dostarczyć niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego w następnym sezonie wegetacyjnym. Obsadzenie konstrukcji kwietnikowych oraz donic wiszących obejmuje także ich wypełnienie podłożem z dodatkiem nawozów i hydroabsorbentu. Obsadzenie donic stojących obejmuje przygotowanie podłoża do obsadzenia z dodaniem nawozów i hydroabsorbentu oraz ewentualne uzupełnienie podłoża w donicach. Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi obejmuje przygotowanie terenu pod nasadzenia, tj. przekopanie gleby, zasilenie nawozami, zastosowanie hydroabsorbentu, wymodelowanie kwietnika  z wyrównaniem grabiami. Podać cenę jednostkową wykonania nasadzeń łącznie z roślinami kwietnikowymi kwietników oraz donic kwiatowych stojących ( oddzielnie w odniesieniu do pierwszego nasadzenia bratkami oraz drugiego nasadzenia). W odniesieniu do konstrukcji kwiatowych oraz donic wiszących należy podać cenę jednostkową obsadzenia łącznie  z roślinami kwietnikowymi jednej donicy lub konstrukcji kwietnikowej o wysokości 240 cm i 120 cm, z montażem i demontażem. Kompleksową pielęgnację kwietników należy wykonywać od chwili wykonania nasadzeń do 31 października 2014 r. Likwidację nasadzeń należy wykonać po zakończeniu okresu wegetacyjnego roślin, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Kompleksowa pielęgnacja kwietników obejmuje : - regularne podlewanie roślin z częstotliwością zapobiegającą zwiędnięciu lub uschnięciu roślin, - nawożenie roślin w zależności od potrzeb, gwarantujące dobrą kondycję roślin i ich maksymalne kwitnienie, - stałą ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami, - regularne odchwaszczanie kwietników gwarantujące stały efekt wysokiej dekoracyjności kwietników ( z uprzątnięciem chwastów), - wymianę uschniętych i chorych roślin na nowe, w tym samym gatunku i odmianie oraz stadium wzrostu i rozwoju , - uzupełnienie brakujących sadzonek w tym samym gatunku i odmianie oraz stadium wzrostu i rozwoju, - regularne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów kwiatów letnich - usuwanie zanieczyszczeń z kwietników i terenu  w najbliższym ich sąsiedztwie, - utrzymanie pożądanego efektu dekoracyjnego kwietników, - likwidację nasadzeń bratków przed przystąpieniem do nasadzenia kwiatów letnich oraz likwidację nasadzeń po zakończeniu okresu wegetacyjnego. Systemy nawadniania zostały wykonane w 2010 r. Do zakresu prac związanych z konserwacją systemów nawadniania należy m. in. : - wiosenne uruchomienie systemów nawadniania (po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego), - ustawienie czasów nawadniania itp., - bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemu - przygotowanie systemów nawadniania do okresu zimowego (z odwodnieniem instalacji). Termin realizacji robót związanych z konserwacją systemów nawadniania - do dnia 15.11.2014r. Koszty zakupu wody zasilającej systemy nawadniające ponosi Zamawiający, natomiast koszty zakupu wody służącej do podlewania za pomocą beczkowozu leżą po stronie Wykonawcy. Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru zamawiającemu natychmiast po ich zakończeniu, w celu potwierdzenia ich wykonania. Należność za pielęgnację kwietników będzie rozliczana w oparciu o oferowane ceny ryczałtowe w następujący sposób ; - pielęgnacja I nasadzenia ( bratków) w donicach stojących i na rabatach - należność płatna w 2 równych ratach po dokonanych odbiorach prawidłowości wykonanych robót przeprowadzonych w terminach do dnia 15 maja i do dnia 15 czerwca, - pielęgnacja nasadzeń roślin kwietnikowych w konstrukcjach kwietnikowych, w donicach wiszących oraz nasadzeń kwiatów letnich w stojących donicach kwiatowych i na rabatach kwiatowych będzie płatna w 5 równych miesięcznych ratach po dokonanych odbiorach prawidłowości wykonanych robót przeprowadzonych do końca każdego miesiąca w okresie czerwiec-wrzesień oraz po likwidacji nasadzeń i demontażu konstrukcji kwietnikowych i donic wiszących.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GOSPODARSTWO OGRODNICZE Marcin Korolczuk, Henrykowo 15A, 15-511 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 83212,56
  • Oferta z najniższą ceną: 83212,56 / Oferta z najwyższą ceną: 136921,20
  • Waluta: PLN.

 

Pełniący funkcję

Burmistrza Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2014-03-21

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2014-03-21

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2014-03-21