Zamówienie Nr Izp.271.4.2014 z dnia 2014-02-26 - przetarg nieograniczony pn Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w latach 2014-2015 r.-część I Koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich w 2014 r. -część II

Tytuł przetarg nieograniczony pn Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w latach 2014-2015 r.-część I Koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich w 2014 r. -część II
Numer Izp.271.4.2014
Data wydania 2014-02-26

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bielsk-podlaski.pl


Bielsk Podlaski: Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w latach 2014-2015 r.-część I Koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich w 2014-2015 r. -część II
Numer ogłoszenia: 38927 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w latach 2014-2015 r.-część I Koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich w 2014 r. -część II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I Zakres świadczonej usługi będzie obejmował koszenie trawników (chwastów) na terenie miasta do uzyskania równej powierzchni o wysokości do 3 cm nad poziom gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do koszenia pasów drogowych należy stosować kosiarki konstrukcyjnie dostosowane do tego typu robót. Wykonanie robót Do obowiązków Wykonawcy należy : 1. Wykonywanie prac objętych usługą z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa. 2. Ścisła współpraca z Zamawiającym. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz z zaleceniami Zamawiającego, a także za jakość wykonanych robót. Planuje się koszenie trawników wyszczególnionych w załączniku nr 1 ( parki, skwery oraz zieleńce w centrum miasta ) 7- krotne w ciągu sezonu wegetacyjnego, w okresie maj- październik. Zakłada się 4-krotne koszenie trawników wyszczególnionych w załączniku nr 2- w okresie maj- październik. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia trawników powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysiewu nasion chwastów. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający może zmienić częstotliwość i termin koszenia poszczególnych trawników w zależności od aktualnych potrzeb, warunków atmosferycznych ( wilgotnościowych) oraz od wielkości posiadanych środków finansowych w budżecie na sfinansowanie zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu realizacji zadania Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. W pierwszej kolejności powinny być koszone trawniki w centrum miasta. Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. Przy ustalaniu kolejności koszenia należy zwrócić uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków itp.), co może stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Wykonawca winien przystąpić do realizacji robót w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zlecenia, uwzględniając warunki atmosferyczne. W przypadku zagrabiania powierzchni trawników skoszona i spryzmowana trawa nie może leżeć dłużej niż 2 dni, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. soboty, niedziele i święta. Zagrabienie powierzchni trawników będzie zlecane w zależności od zaistnienia takiej potrzeby. Kontrola jakości robót W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i chwastów, zgodnie z w/w wymaganiami, w tym w szczególności : -usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek, -pilnowanie terminu koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów, -skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu, -skontrolowanie uprzątnięcia terenu przyległego po zakończeniu koszenia określonej powierzchni trawników ( w dniu koszenia ). Jednostka obmiaru Jednostką obmiaru wykonanych usług jest m2 (metr kwadratowy). Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w zleceniu, z wyjątkiem robót zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. Ogólne zasady odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w każdy piątek wykaz trawników wykoszonych w danym tygodniu. Odbioru częściowego robót związanych z koszeniem traw i chwastów dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokonuje Zamawiający po wykonaniu przez Wykonawcę robót poprawkowych. Odbierane będą poszczególne trawniki (zgodnie ze zleceniem) po wykoszeniu całej powierzchni. Przed odbiorem ostatecznym robót, stwierdzone roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Termin i zakres wykonania zamówienia określi Zamawiający w zależności od zaistniałych potrzeb. Do odbioru Wykonawca przedłoży obmiar i lokalizację wykonanych prac. Podstawa płatności Płatność za usługi nastąpi po dokonaniu odbioru na podstawie jednostek obmiaru, zgodnie z obmiarem wykazanym w zestawieniu załączonym przez Wykonawcę do protokółu odbioru. Za realizację zamówienia przysługuje wynagrodzenie naliczone według cen jednostkowych i wystawionych faktur. Cena jednostki obmiarowej Należy podać następujące ceny jednostkowe : Cena 1 m2 koszenia obejmuje : -zebranie i wywóz zanieczyszczeń ( śmiecie, butelki, gałęzie itp.), -koszenie traw i chwastów, -uprzątnięcie resztek roślinnych z przyległych chodników, dróg, placów, alejek itp. ( w dniu koszenia, bezpośrednio po jego zakończeniu), Cena 1 m² zagrabienia powierzchni trawników, zebrania i wywozu we własnym zakresie na odległość 5 km skoszonej trawy i chwastów Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu i ewentualne szkody komunikacyjne wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Ponosi również odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń właścicieli gruntów przyległych, za zniszczone mienie lub uprawy. Postanowienia dodatkowe Zamawiający ma prawo zmniejszenie ilości usług objętych obmiarem lub krotności ich wykonania w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Szczegółowe zakresy wykonania koszenia Zamawiający przedstawi Wykonawcy przed każdorazowym zleceniem usługi. Część II Planuje się dwukrotne koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich o powierzchni około 11ha każde. Powierzchnia do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, a przede wszystkim w przypadku sprzedaży gruntów miejskich lub stwierdzenia braku potrzeby koszenia. W przypadku zmniejszenia powierzchni drugiego koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. Pierwsze koszenie winne być zakończone do dnia 30 czerwca 2014r., a drugie do 15 października. Kolejność koszenia Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Jednostką obmiaru wykonywanych usług jest m2 (metr kwadratowy). Odbiór robót nastąpi po wystawieniu faktur za poszczególne koszenia. Płatność za usługi nastąpi po dokonaniu odbioru na podstawie powierzchni wskazanych w poszczególnych umowach. Za realizację zamówienia przysługuje wynagrodzenie zgodne z zawartymi umowami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń właścicieli gruntów przyległych, za zniszczone mienie lub uprawy. Zamawiający ma prawo zmniejszenia powierzchni przeznaczonej do koszenia w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Szczegółowe powierzchnie wykonania koszenia zostaną wykazane w poszczególnych zleceniach.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dla części I Wykonawca musi wykazać, że okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie-wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegająca na koszeniu trawników o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie . Dla części II Wykonawca musi wykazać, że okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie-wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegająca na koszeniu trawników, działek o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że będzie dysponował w przypadku wygrania przetargu co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia: Dla części I -kosiarki bijakowej do ciągników lub kosiarki samojezdnej do koszenia dużych powierzchni - 1 szt., -kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia rowów, skarp i przeciwskarp - 1 szt., -kosiarki żyłkowej, spalinowej do koszenia w miejscach trudnodostępnych, takich jak : przy drzewach, znakach itp., na których podczas koszenia niemożliwe jest użycie kosiarek samojezdnych - min. 4 szt., -kosiarki trawnikowe spalinowe - min.2 szt. , -ciągnik z przyczepą załadunkową - 1 szt., wyposażony w plandeki zabezpieczające w czasie transportu odpadów do miejsca ich utylizacji. Dla części II - kosiarki bijakowej do ciągników lub kosiarki samojezdnej do koszenia dużych powierzchni - 1 szt. - kosiarki żyłkowej, spalinowej do koszenia w miejscach trudnodostępnych, takich jak: przy drzewach, słupach, itp. - min. 3 szt. - kosiarki trawnikowej spalinowej- min. 2 szt.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dla części I W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca winien wykazać, że ma opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokumenty potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł . Dla części II W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca winien wykazać, że ma opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokumenty potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 30 000 zł .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ 2.Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk-podlaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych-pokój nr 111.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Biuro podawcze Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w latach 2014-2015 r.-część I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I Zakres świadczonej usługi będzie obejmował koszenie trawników (chwastów) na terenie miasta do uzyskania równej powierzchni o wysokości do 3 cm nad poziom gruntu, uwzględniając jego ukształtowanie. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie oraz zagwarantuje właściwą jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do koszenia pasów drogowych należy stosować kosiarki konstrukcyjnie dostosowane do tego typu robót. Wykonanie robót Do obowiązków Wykonawcy należy : 1. Wykonywanie prac objętych usługą z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa. 2. Ścisła współpraca z Zamawiającym. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz z zaleceniami Zamawiającego, a także za jakość wykonanych robót. Planuje się koszenie trawników wyszczególnionych w załączniku nr 1 ( parki, skwery oraz zieleńce w centrum miasta ) 7- krotne w ciągu sezonu wegetacyjnego, w okresie maj- październik. Zakłada się 4-krotne koszenie trawników wyszczególnionych w załączniku nr 2- w okresie maj- październik. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia trawników powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysiewu nasion chwastów. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający może zmienić częstotliwość i termin koszenia poszczególnych trawników w zależności od aktualnych potrzeb, warunków atmosferycznych ( wilgotnościowych) oraz od wielkości posiadanych środków finansowych w budżecie na sfinansowanie zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu realizacji zadania Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. W pierwszej kolejności powinny być koszone trawniki w centrum miasta. Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym. Przy ustalaniu kolejności koszenia należy zwrócić uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków itp.), co może stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Wykonawca winien przystąpić do realizacji robót w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zlecenia, uwzględniając warunki atmosferyczne. W przypadku zagrabiania powierzchni trawników skoszona i spryzmowana trawa nie może leżeć dłużej niż 2 dni, a w szczególności pryzmy skoszonej trawy muszą być sprzątnięte przed dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. soboty, niedziele i święta. Zagrabienie powierzchni trawników będzie zlecane w zależności od zaistnienia takiej potrzeby. Kontrola jakości robót W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i chwastów, zgodnie z w/w wymaganiami, w tym w szczególności : -usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek, -pilnowanie terminu koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów, -skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu, -skontrolowanie uprzątnięcia terenu przyległego po zakończeniu koszenia określonej powierzchni trawników ( w dniu koszenia ). Jednostka obmiaru Jednostką obmiaru wykonanych usług jest m2 (metr kwadratowy). Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w zleceniu, z wyjątkiem robót zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. Ogólne zasady odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w każdy piątek wykaz trawników wykoszonych w danym tygodniu. Odbioru częściowego robót związanych z koszeniem traw i chwastów dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokonuje Zamawiający po wykonaniu przez Wykonawcę robót poprawkowych. Odbierane będą poszczególne trawniki (zgodnie ze zleceniem) po wykoszeniu całej powierzchni. Przed odbiorem ostatecznym robót, stwierdzone roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Termin i zakres wykonania zamówienia określi Zamawiający w zależności od zaistniałych potrzeb. Do odbioru Wykonawca przedłoży obmiar i lokalizację wykonanych prac. Podstawa płatności Płatność za usługi nastąpi po dokonaniu odbioru na podstawie jednostek obmiaru, zgodnie z obmiarem wykazanym w zestawieniu załączonym przez Wykonawcę do protokółu odbioru. Za realizację zamówienia przysługuje wynagrodzenie naliczone według cen jednostkowych i wystawionych faktur. Cena jednostki obmiarowej Należy podać następujące ceny jednostkowe : Cena 1 m2 koszenia obejmuje : -zebranie i wywóz zanieczyszczeń ( śmiecie, butelki, gałęzie itp.), -koszenie traw i chwastów, -uprzątnięcie resztek roślinnych z przyległych chodników, dróg, placów, alejek itp. ( w dniu koszenia, bezpośrednio po jego zakończeniu), Cena 1 m² zagrabienia powierzchni trawników, zebrania i wywozu we własnym zakresie na odległość 5 km skoszonej trawy i chwastów Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu i ewentualne szkody komunikacyjne wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Ponosi również odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń właścicieli gruntów przyległych, za zniszczone mienie lub uprawy. Postanowienia dodatkowe Zamawiający ma prawo zmniejszenie ilości usług objętych obmiarem lub krotności ich wykonania w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Szczegółowe zakresy wykonania koszenia Zamawiający przedstawi Wykonawcy przed każdorazowym zleceniem usługi..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich w 2014-2015 r. -część II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planuje się dwukrotne koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich o powierzchni około 11ha każde. Powierzchnia do koszenia może ulec zmianie z różnych przyczyn, a przede wszystkim w przypadku sprzedaży gruntów miejskich lub stwierdzenia braku potrzeby koszenia. W przypadku zmniejszenia powierzchni drugiego koszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. Pierwsze koszenie winne być zakończone do dnia 30 czerwca 2014r., a drugie do 15 października. Kolejność koszenia Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Jednostką obmiaru wykonywanych usług jest m2 (metr kwadratowy). Odbiór robót nastąpi po wystawieniu faktur za poszczególne koszenia. Płatność za usługi nastąpi po dokonaniu odbioru na podstawie powierzchni wskazanych w poszczególnych umowach. Za realizację zamówienia przysługuje wynagrodzenie zgodne z zawartymi umowami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń właścicieli gruntów przyległych, za zniszczone mienie lub uprawy. Zamawiający ma prawo zmniejszenia powierzchni przeznaczonej do koszenia w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych. Szczegółowe powierzchnie wykonania koszenia zostaną wykazane w poszczególnych zleceniach.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pełniący funkcję
 Burmistrza Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2014-02-26

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-02-26

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-02-26