Zamówienie Nr Izp.271.33.2013 z dnia 2014-02-04 - Obsługa prawna Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w 2014 roku

Tytuł Obsługa prawna Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w 2014 roku
Numer Izp.271.33.2013
Data wydania 2014-02-04

Izp.271.33.2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 520670-2013 z dnia 2013-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w 2014r. 2.Obsługa prawna obejmować będzie w szczególności : 1)Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu Miasta w zakresie stosowania...
Termin składania ofert: 2013-12-20


Bielsk Podlaski: Obsługa prawna Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w 2014r.
Numer ogłoszenia: 39564 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 520670 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa prawna Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w 2014r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w 2014r. 2.Obsługa prawna obejmować będzie w szczególności : 1)Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu Miasta w zakresie stosowania prawa w odniesieniu do realizowanych zadań będących w kompetencji urzędu, 2)Przygotowywanie wystąpień do sądów, organów ścigania i innych instytucji , w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, karnymi, cywilnymi, 3)Zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym również w sprawach aktualnie się toczących. Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego informowania Zamawiającego o bieżącym stanie spraw toczących się przed instytucjami i organami, 4)Uczestniczenie w sesjach Rady Miasta, 5)Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień oraz ugód zawieranych przez Miasto Bielsk Podlaski, w zakresie o którym mowa w ust.1., 6)Udział w opracowywaniu oraz opiniowanie umów cywilno - prawnych, w tym projektów umów w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie, o którym mowa w ust.1., 7)Udział w opracowywaniu oraz opiniowanie umów cywilno - prawnych, w tym projektów umów w związku z realizacją zadań, o których mowa w ust.1., 8)Opiniowanie pod względem prawnym wskazanej przez Zamawiającego korespondencji z organami administracji publicznej i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, 9)Doradztwo w kwestiach spornych, w tym reprezentacja Zamawiającego przed KIO i sądami, 10)Podejmowanie czynności niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia i prowadzenia spraw sądowych związanych z windykacją należności Zamawiającego, 11)Informowanie Zamawiającego o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Gminy. 12)Opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych z działalnością Zamawiającego, 13)Wykonywanie innych czynności związanych z obsługą prawną niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań będących w kompetencji urzędu. 3.Zasady świadczenia usług. 1)Świadczenie usług odbywać sie będzie w godzinach pracy urzędu przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 6 godzin dziennie w siedzibie Zamawiającego i 2 godziny w kancelarii 2) Świadczenie usług w siedzibie Zamawiającego musi wykonywać co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. 3. Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą obsługę prawną posiadającą kwalifikacje zawodowe w radcy prawnego lub adwokata. 4. W przypadku zastępstwa procesowego przed sądem , kwota z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zasądzona na rzecz Zamawiającego przez sąd zostanie wypłacona Wykonawcy, po jej dobrowolnej wpłacie lub wyegzekwowaniu od dłużnika...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Kancelaria Radców Prawnych J. Kamieńska, B. Niewiński, J. Wasiluk s.c. Cena oferty wynosi - 11 648,10 zł brutto/ miesiąc, ul. Elizy Orzeszkowej 32 lok. 502, 15-084 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 139777,20
  • Oferta z najniższą ceną: 118080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147516,00
  • Waluta: PLN.

 

Pełniący  funkcję

Burmistrza Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2014-02-04

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2014-02-04

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2014-02-04