Zamówienie Nr Izp.271.31.2013 z dnia 2013-12-13 - Obsługa prawna Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w 2014r.

Tytuł Obsługa prawna Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w 2014r.
Numer Izp.271.31.2013
Data wydania 2013-12-13

Izp.271.33.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bielsk-podlaski.pl


Bielsk Podlaski: Obsługa prawna Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w 2014r.
Numer ogłoszenia: 520670 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa prawna Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w 2014r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w 2014r. 2.Obsługa prawna obejmować będzie w szczególności : 1)Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom Urzędu Miasta w zakresie stosowania prawa w odniesieniu do realizowanych zadań będących w kompetencji urzędu, 2)Przygotowywanie wystąpień do sądów, organów ścigania i innych instytucji , w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, karnymi, cywilnymi, 3)Zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym również w sprawach aktualnie się toczących. Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego informowania Zamawiającego o bieżącym stanie spraw toczących się przed instytucjami i organami, 4)Uczestniczenie w sesjach Rady Miasta, 5)Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień oraz ugód zawieranych przez Miasto Bielsk Podlaski, w zakresie o którym mowa w ust.1., 6)Udział w opracowywaniu oraz opiniowanie umów cywilno - prawnych, w tym projektów umów w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie, o którym mowa w ust.1., 7)Udział w opracowywaniu oraz opiniowanie umów cywilno - prawnych, w tym projektów umów w związku z realizacją zadań, o których mowa w ust.1., 8)Opiniowanie pod względem prawnym wskazanej przez Zamawiającego korespondencji z organami administracji publicznej i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, 9)Doradztwo w kwestiach spornych, w tym reprezentacja Zamawiającego przed KIO i sądami, 10)Podejmowanie czynności niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia i prowadzenia spraw sądowych związanych z windykacją należności Zamawiającego, 11)Informowanie Zamawiającego o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Gminy. 12)Opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych z działalnością Zamawiającego, 13)Wykonywanie innych czynności związanych z obsługą prawną niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań będących w kompetencji urzędu. 3.Zasady świadczenia usług. 1)Świadczenie usług odbywać sie będzie w godzinach pracy urzędu przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 6 godzin dziennie w siedzibie Zamawiającego i 2 godziny w kancelarii 2) Świadczenie usług w siedzibie Zamawiającego musi wykonywać co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. 3. Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą obsługę prawną posiadającą kwalifikacje zawodowe w radcy prawnego lub adwokata. 4. W przypadku zastępstwa procesowego przed sądem , kwota z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zasądzona na rzecz Zamawiającego przez sąd zostanie wypłacona Wykonawcy, po jej dobrowolnej wpłacie lub wyegzekwowaniu od dłużnika..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na obsłudze prawnej jednostek administracji samorządowej przy czym jedna z nich o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto/ za okres 1 roku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek ten będzie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że w przypadku wygrania przetargu będzie dysponował co najmniej 4 osobami w zawodzie radcy prawnego lub adwokata (osoby te winne figurować na liście radców prawnych, o których mowa w ustawie z dnia 06.07.1982r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 123 poz. 1065 z póź. zm.) lub adwokatów, o której mowa w ustawie z dnia 26.05.2982r. prawo o adwokaturze ( Dz. U. z 2009r. Nr 146 poz. 1188 z póź. zm.) w tym: - co najmniej 2 osoby posiadają 10 lat pracy w zawodzie i 2 lata pracy przy obsłudze prawnej w jednostce administracji samorządowej, - co najmniej 1 osoba ze znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie, - co najmniej 1 osoba ze znajomością języka rosyjskiego w mowie i piśmie - co najmniej 1 osoba z doświadczeniem zawodowym z zakresu zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ 2.Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60.00
 • 2 - Doświadczenie zawodowe - 20.00
 • 3 - Stabilność zespołu - 20.00

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się zmianę umowy polegającą na zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk-podlaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika1,17-100 Bielsk Podlaski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,   17-100 Bielsk Podlaski, Biuro podawcze ..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z up. Burmistrza Miasta

Walentyna Szymczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2013-12-16

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2013-12-16

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2013-12-16