Zamówienie Nr Izp.271.24.2013 z dnia 2013-10-22 - Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa energii elektrycznej.

Tytuł Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa energii elektrycznej.
Numer Izp.271.24.2013
Data wydania 2013-10-22

Bielsk Podlaski, dnia 22-10-2013r.

 

Izp.271.24.2013

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa energii elektrycznej.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 z póź. zm. ), Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

  1. W pkt. 5 SIWZ wykreśla się zapis o treści ,, Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami”.
  2. Pkt 10.3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:,, Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 1 grosza tj. do dwóch miejsc po przecinku ( formularz ofertowy- załącznik Nr 2 do SIWZ)”.
  3. Dotychczasowy Załącznik Nr 2 do umowy ( pełnomocnictwo) zastępuje się załącznikiem Nr 2A.
  4. W załączniku Nr 1 do SIWZ  w pkt.1.1.2. Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim dotychczasową taryfę C11 zastępuje się taryfą C21.

w.z. Burmistrza Miasta

Walentyna Szymczuk

z-ca Burmistrza

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2013-10-22

Modyfikujący: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2013-10-22

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2013-10-22