Zamówienie Nr Izp.271.22.2013 z dnia 2013-09-16 - rozpoznanie cenowe na usługę wizualizacji i opracowania wraz w wydrukiem i dostawą broszur, plakatów i roll-upów informujących o realizacji projektu pn. Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość.

Tytuł rozpoznanie cenowe na usługę wizualizacji i opracowania wraz w wydrukiem i dostawą broszur, plakatów i roll-upów informujących o realizacji projektu pn. Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość.
Numer Izp.271.22.2013
Data wydania 2013-09-16

Bielsk Podlaski, 16-09-2013 r.

Izp.271.22.2013

Rozpoznanie cenowe na Usługę wizualizacji i opracowania wraz w wydrukiem i dostawą broszur, plakatów i roll-upów informujących o realizacji projektu pn. Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy)

1. Zamawiający (Beneficjent):

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
Regon 050658982
NIP 5432066155

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa wizualizacji i opracowania wraz w wydrukiem i dostawą broszur, plakatów i roll-upów informujących o realizacji projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. Bielskie gimnazja– dobry start i pewna przyszłość.

Projekt graficzny powinien zawierać: logotypy zgodnie z wytycznymi MRR dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL, informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, herb Miasta Bielsk Podlaski, w proporcjach zgodnych z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, hasło promocyjne oraz treść merytoryczną przekazaną przez Zamawiającego.

3. Wymagania techniczne dotyczące materiałów promocyjnych :

a) broszury informacyjne – 700 sztuk

 •  format A5
 • dwustronna
 • papier błyszczący, kreda
 • gramatura – 250 g
 • w pełnym kolorze / 4+4 (pełny kolor obustronnie).

 b)  plakaty – 60 sztuk

 • format A2
 • papier błyszczący, kreda
 • gramatura – 170 g
 • w pełnym kolorze / 4+0

 c) roll-upy 4 szt.

      - wymiar 85/200

      - druk pełnokolorowy, wieloformatowy, druk jednostronny,

      - konstrukcja wykonana z aluminium z mechanizmem rolującym, maszt aluminiowy,      

     -  górna listwa mocująca, 2 składane nogi

     - futerał: wysokiej jakości pokrowiec z tworzywa sztucznego z uchwytem i zamykaniem

Kolorystyka, wielkość i rozmieszczenie logotypów powinny być zgodne  z  Zasadami promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – dostępne na stronie: www.efs.gov.pl (zakładka Zasady Promocji PO KL – Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ).

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) cena ofertowa brutto   - 100%

Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad ;

                      

                             najniższa  cena  brutto  spośród  ofert  ważnych

 w =   ------------------------------------------------------------    x  100 %  x  100 pkt

                             cena  brutto  oferty  badanej

 

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
(np. opracowanie projektu graficznego na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, wydruk  materiałów promocyjnych, dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego).

5. Termin realizacji zamówienia:

 1. przygotowanie koncepcji graficznej przedmiotu zamówienia – 5 dni od dnia przekazania materiałów logotypowych i tekstu przez Zamawiającego;
 2. druk i dostawa przedmiotu zamówienia – 7 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnej akceptacji projektu graficznego.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść) w Biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w terminie do dnia 24.09.2013 r. i oznaczyć: „Usługa wizualizacji i opracowania wraz w wydrukiem i dostawą broszur, plakatów i roll-upów informujących o realizacji projektu pn. Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy

 

p.o. Kierownika Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Jerzy Bartoszuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2013-09-16

Modyfikujący: Agnieszka Kalinowska

Data modyfikacji: 2013-09-16

Opublikował: Agnieszka Kalinowska

Data publikacji: 2013-09-16