Zamówienie Nr Izp.271.20.2013 z dnia 2013-09-04 - rozpoznanie cenowe na usługę umieszczenia ogłoszenia prasowego w gazecie informującego o realizacji projektu pn.Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta.

Tytuł rozpoznanie cenowe na usługę umieszczenia ogłoszenia prasowego w gazecie informującego o realizacji projektu pn.Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta.
Numer Izp.271.20.2013
Data wydania 2013-09-04

Bielsk Podlaski, 04.09.2013 r.

Izp.271.20.2013

Rozpoznanie cenowe na usługę zamieszczenia ogłoszenia prasowego w gazecie informującego o realizacji projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy)

1. Zamawiający (Beneficjent):

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
Regon 050658982
NIP 5432066155

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zamieszczenia ogłoszenia prasowego w gazecie o zasięgu regionalnym lub lokalnym informującego o realizacji projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” zgodnie z załączoną treścią ogłoszenia ( załącznik Nr 2 do rozpoznania) .

1) wielkość ogłoszenia – ¼  strony arkusza gazety,
2) zamieszczenie ogłoszenia w miesiącu wrześniu 2013r. (1 emisja - wydanie czwartkowe)

Rozmiar, kolor oraz rozmieszczenie logotypów powinny być uzgodnione z Zamawiającym i zgodne z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) cena ofertowa brutto - 100%

Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad;

                           

                             najniższa  cena  brutto  spośród  ofert  ważnych

 w =   ------------------------------------------------------------    x  100 %  x  100 pkt

                             cena  brutto  oferty  badanej

4. Termin realizacji zamówienia:

- do 30.09.2013 r.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść w Biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 5, 17-100 Bielsk Podlaski w terminie do dnia 12.09.2013r. i oznaczyć: Oferta na usługę zamieszczenia ogłoszenia prasowego w gazecie informującego o realizacji projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1
2. Treść ogłoszenia – załącznik Nr 2
3. Projekt umowy – załącznik Nr 3

p.o. Kierownika Referatu
Inwestycji i zamówień Publicznych
Jerzy Bartoszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2013-09-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-09-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-09-04