Zamówienie Nr Izp.271.9.2013 z dnia 2013-06-06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim - część I

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim - część I
Numer Izp.271.9.2013
Data wydania 2013-06-06

Izp.271.9.2013
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 156258-2013 z dnia 2013-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim - część I 1. Budowa nawierzchni z kostki brukowej - długości 285,50 m, powierzchnia...
Termin składania ofert: 2013-05-08
________________________________________
Bielsk Podlaski: Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim - część I oraz wykonanie przyłączy wodociągowych i sanitarnych w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim - część II
Numer ogłoszenia: 102145 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156258 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim - część I oraz wykonanie przyłączy wodociągowych i sanitarnych w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim - część II.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim - część I 1. Budowa nawierzchni z kostki brukowej - długości 285,50 m, powierzchnia 1954,00 m2 2. Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 mm - długości 236,50 m 2. Wykonanie przyłączy wodociągowych i sanitarnych w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim - część II. 1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm - długości 38,0 m 2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm - długości 30,50 m 3. Sieć wodociągowa z rur PVC Ø 90 mm - długości 30,0 m 4.Przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 32-50 mm - długości 38,0 m Wykonawca może złożyć ofertę na część I i II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej - projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej siwz. 2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.21.30-2, 45.23.24.40-8, 45.23.21.50-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim - część I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BBGM GRYKO KAMILA 15-131, PIETRASZE 43 B, 15-131 BIAŁYSTOK, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 275546,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 311190,00
• Oferta z najniższą ceną: 311190,00 / Oferta z najwyższą ceną: 475560,44
• Waluta: PLN.


w.z. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2013-06-06

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2013-06-06

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2013-06-06