Zamówienie Nr Izp.271.11.2013 z dnia 2013-04-16 - Zabudowa pomieszczenia kuchennego w Sekretariacie-część I i wykonanie mebli do sali posiedzeń -część II

Tytuł Zabudowa pomieszczenia kuchennego w Sekretariacie-część I i wykonanie mebli do sali posiedzeń -część II
Numer Izp.271.11.2013
Data wydania 2013-04-16

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bielsk-podlaski.pl


Bielsk Podlaski: Zabudowa pomieszczenia kuchennego w Sekretariacie-część I i wykonanie mebli do sali posiedzeń -część II
Numer ogłoszenia: 57597 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabudowa pomieszczenia kuchennego w Sekretariacie-część I i wykonanie mebli do sali posiedzeń -część II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I 1.Przedmiotem zamówienia jest : 1.Zestaw mebli kuchennych wykonanych z płyty laminowane o grubości 18 mm w kolorze ciepłego brązu (wykonawca przedstawi paletę kolorów - odcień zostanie wybrany i zaakceptowany przez zamawiającego). 2.Krawędzie oklejone ABS (2 mm) w kolorze frontów. 3.Usłojenie na frontach szafek w poziomie. 4.W szafkach zawiasy z cichym domykaniem z 25 letnią gwarancją. 5.Szuflada z cichym domykaniem z 25 letnią gwarancją , z możliwością obciążenia do 40 kg. 6.Górne szafki wykończone płytą o grubości 36 mm ( w kolorze mebli). 7.Blat na szafkach dolnych laminowany, wycięty w kształcie łuku (grubość 38 mm). 8.Uchwyty aluminiowe. 9.Zalecany pomiar w obiekcie przed złożeniem oferty. W przypadku realizacji zamówienia podane wymiary należy przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić w obiekcie i dostosować do faktycznych wymiarów projektowanej zabudowy kuchennej. 10.Gwarancja producenta 24 miesiące. W skład zestawu wchodzą szafki: A.szafki dolne: 1 . dł/gł/wys 60cm/42cm/86cm -dwudrzwiowa w środku półka regulowanej wysokości- 1 szt, 2. dł/gł/wys 46cm/42cm/86cm z jedną szufladą i frontem - 1 szt, 3. dł/gł/wys 89cm/58cm/86cm tzw, ślepa szafka narożna- 1 szt, 4. zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze strukturą lnu wpuszczany w blat 1 szt. B.szafki górne: 1. dł/gł/wys 73cm/35cm/72cm dwudrzwiowa z półkami regulowanymi-1 szt, 2. dł/gł/wys 111cm/35cm/72cm dwudrzwiowa z półkami regulowanymi tzw. ślepa szafka narożna - 1 szt, 3. dł/gł/wys 50cm/35cm/72cm dwudrzwiowa z suszarką na naczynia chromowaną - 1 szt Część II Przedmiotem zamówienia jest: 1.regał niski o wysokości 135 cm i szerokości 92cm ,wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18mm (Kronopol ,Pfleiderer wykonawca przedstawi paletę kolorów - odcień zostanie wybrany i zaakceptowany przez zamawiającego),w części przeszklony szkłem minimum 4mm, z pólkami szklanymi gr. 6mm ,wszystkie krawędzie polerowane ,zawiasy cristallo firmy blum, uchwyt przyklejany lub przykręcany; obramowanie regału z płyty laminowanej grubości 54mm , dwukolorowe - sztuk - 8 ; 2.regał wysoki o wysokości 230 cm i szerokości 140 cm ,wykonany z płyty wiórowej laminowanej18 mm (Kronopol ,Pfleiderer wykonawca przedstawi paletę kolorów - odcień zostanie wybrany i zaakceptowany przez zamawiającego),w części przeszklony szkłem minimum 4mm, z pólkami szklanymi gr. 6mm ,wszystkie krawędzie polerowane ,zawiasy cristallo firmy blum, uchwyt przyklejany lub przykręcany, w części półki otwarte - sztuk - 2 ; obramowanie regału z płyty laminowanej grubości 54mm , dwukolorowe ; 3.stoły wysokości 76 cm , długości 200 cm i szerokości 120 cm z płyty wiórowej laminowanej (Kronopol , Pfleiderer wykonawca przedstawi paletę kolorów - odcień zostanie wybrany i zaakceptowany przez zamawiającego), blaty grubości 54mm , krawędzie dwukolorowe - sztuk - 3 ; 4.stoły wysokości 76 cm , długości 200 cm i szerokości 120 cm z płyty wiórowej laminowanej (Kronopol , Pfleiderer wykonawca przedstawi paletę kolorów - odcień zostanie wybrany i zaakceptowany przez zamawiającego), blaty grubości 54mm , krawędzie dwukolorowe, dwa rogi stołu zaokrąglone - sztuk - 2; 5.krzesło wysokości 103 cm, szerokości 43 cm, głębokości 47, z drewna olchowego lub bukowego, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem typu szenil kolor drewna w kolorze stołu - sztuk - 40 ; 6.biurko wysokości 76 cm , długości 110 cm i szerokości 70 cm z płyty wiórowej laminowanej (Kronopol , Pfleiderer ), blat grubości 54mm , krawędzie dwukolorowe, pod blatem kontener na kółkach z trzema szufladami na zamek sztuk - 1; 7.kącik gastronomiczny długości 183 cm i wysokości 86 cm z płyty wiórowej laminowanej (Kronopol , Pfleiderer ), blaty grubości 36 mm (3 szafki o szer. 61 cm) - sztuk - 1; 8.Zalecany pomiar w obiekcie przed złożeniem oferty. W przypadku realizacji zamówienia podane wymiary należy przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić w obiekcie i dostosować do faktycznych wymiarów projektowanej zabudowy kuchennej. 9.Gwarancja producenta 24 miesiące. 2.Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy p.z.p..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.14.10.00-2, 39.11.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk-podlaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, Bielsk Podlaski,Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój Nr 111..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Bielsk Podlaski Biuro podawcze, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zabudowa pomieszczenia kuchennego w Sekretariacie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest : 1.Zestaw mebli kuchennych wykonanych z płyty laminowane o grubości 18 mm w kolorze ciepłego brązu (wykonawca przedstawi paletę kolorów - odcień zostanie wybrany i zaakceptowany przez zamawiającego). 2.Krawędzie oklejone ABS (2 mm) w kolorze frontów. 3.Usłojenie na frontach szafek w poziomie. 4.W szafkach zawiasy z cichym domykaniem z 25 letnią gwarancją. 5.Szuflada z cichym domykaniem z 25 letnią gwarancją , z możliwością obciążenia do 40 kg. 6.Górne szafki wykończone płytą o grubości 36 mm ( w kolorze mebli). 7.Blat na szafkach dolnych laminowany, wycięty w kształcie łuku (grubość 38 mm). 8.Uchwyty aluminiowe. 9.Zalecany pomiar w obiekcie przed złożeniem oferty. W przypadku realizacji zamówienia podane wymiary należy przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić w obiekcie i dostosować do faktycznych wymiarów projektowanej zabudowy kuchennej. 10.Gwarancja producenta 24 miesiące. W skład zestawu wchodzą szafki: A.szafki dolne: 1 . dł/gł/wys 60cm/42cm/86cm -dwudrzwiowa w środku półka regulowanej wysokości- 1 szt, 2. dł/gł/wys 46cm/42cm/86cm z jedną szufladą i frontem - 1 szt, 3. dł/gł/wys 89cm/58cm/86cm tzw, ślepa szafka narożna- 1 szt, 4. zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze strukturą lnu wpuszczany w blat 1 szt. B.szafki górne: 1. dł/gł/wys 73cm/35cm/72cm dwudrzwiowa z półkami regulowanymi-1 szt, 2. dł/gł/wys 111cm/35cm/72cm dwudrzwiowa z półkami regulowanymi tzw. ślepa szafka narożna - 1 szt, 3. dł/gł/wys 50cm/35cm/72cm dwudrzwiowa z suszarką na naczynia chromowaną - 1 szt 2.Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy p.z.p..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie mebli do sali posiedzeń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1.regał niski o wysokości 135 cm i szerokości 92cm ,wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18mm (Kronopol ,Pfleiderer wykonawca przedstawi paletę kolorów - odcień zostanie wybrany i zaakceptowany przez zamawiającego),w części przeszklony szkłem minimum 4mm, z pólkami szklanymi gr. 6mm ,wszystkie krawędzie polerowane ,zawiasy cristallo firmy blum, uchwyt przyklejany lub przykręcany; obramowanie regału z płyty laminowanej grubości 54mm , dwukolorowe - sztuk - 8 ; 2.regał wysoki o wysokości 230 cm i szerokości 140 cm ,wykonany z płyty wiórowej laminowanej18 mm (Kronopol ,Pfleiderer wykonawca przedstawi paletę kolorów - odcień zostanie wybrany i zaakceptowany przez zamawiającego),w części przeszklony szkłem minimum 4mm, z pólkami szklanymi gr. 6mm ,wszystkie krawędzie polerowane ,zawiasy cristallo firmy blum, uchwyt przyklejany lub przykręcany, w części półki otwarte - sztuk - 2 ; obramowanie regału z płyty laminowanej grubości 54mm , dwukolorowe ; 3.stoły wysokości 76 cm , długości 200 cm i szerokości 120 cm z płyty wiórowej laminowanej (Kronopol , Pfleiderer wykonawca przedstawi paletę kolorów - odcień zostanie wybrany i zaakceptowany przez zamawiającego), blaty grubości 54mm , krawędzie dwukolorowe - sztuk - 3 ; 4.stoły wysokości 76 cm , długości 200 cm i szerokości 120 cm z płyty wiórowej laminowanej (Kronopol , Pfleiderer wykonawca przedstawi paletę kolorów - odcień zostanie wybrany i zaakceptowany przez zamawiającego), blaty grubości 54mm , krawędzie dwukolorowe, dwa rogi stołu zaokrąglone - sztuk - 2; 5.krzesło wysokości 103 cm, szerokości 43 cm, głębokości 47, z drewna olchowego lub bukowego, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem typu szenil kolor drewna w kolorze stołu - sztuk - 40 ; 6.biurko wysokości 76 cm , długości 110 cm i szerokości 70 cm z płyty wiórowej laminowanej (Kronopol , Pfleiderer ), blat grubości 54mm , krawędzie dwukolorowe, pod blatem kontener na kółkach z trzema szufladami na zamek sztuk - 1; 7.kącik gastronomiczny długości 183 cm i wysokości 86 cm z płyty wiórowej laminowanej (Kronopol , Pfleiderer ), blaty grubości 36 mm (3 szafki o szer. 61 cm) - sztuk - 1; 8.Zalecany pomiar w obiekcie przed złożeniem oferty. W przypadku realizacji zamówienia podane wymiary należy przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić w obiekcie i dostosować do faktycznych wymiarów projektowanej zabudowy kuchennej. 9.Gwarancja producenta 24 miesiące. 2.Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy p.z.p..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

w.z Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2013-04-16

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-04-16

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-04-16