Zamówienie Nr Izp.271.4.2013 z dnia 2013-03-29 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.BUDOWA UL. KRÓTKIEJ, NIECAŁEJ, PARKOWEJ, MAŁEJ, MODRZEWIOWEJ, M.C. SKŁODOWSKIEJ, ZAMKOWEJ, CIOŁKOWSKIEGO ORAZ ZAUŁKÓW UL. TARASZKIEWICZA, TOKARZEWICZA, DĘBOWEJ I OGRODOWEJ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA..

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.BUDOWA UL. KRÓTKIEJ, NIECAŁEJ, PARKOWEJ, MAŁEJ, MODRZEWIOWEJ, M.C. SKŁODOWSKIEJ, ZAMKOWEJ, CIOŁKOWSKIEGO ORAZ ZAUŁKÓW UL. TARASZKIEWICZA, TOKARZEWICZA, DĘBOWEJ I OGRODOWEJ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA..
Numer Izp.271.4.2013
Data wydania 2013-03-29

Izp.271.4.2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 45394-2013 z dnia 2013-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na BUDOWĘ UL. KRÓTKIEJ, NIECAŁEJ, PARKOWEJ, MAŁEJ, MODRZEWIOWEJ, M.C. SKŁODOWSKIEJ, ZAMKOWEJ, CIOŁKOWSKIEGO ORAZ ZAUŁKÓW UL. TARASZKIEWICZA, TOKARZEWICZA, DĘBOWEJ I...
Termin składania ofert: 2013-02-14


Bielsk Podlaski: BUDOWA UL. KRÓTKIEJ, NIECAŁEJ, PARKOWEJ, MAŁEJ, MODRZEWIOWEJ, M.C. SKŁODOWSKIEJ, ZAMKOWEJ, CIOŁKOWSKIEGO ORAZ ZAUŁKÓW UL. TARASZKIEWICZA, TOKARZEWICZA, DĘBOWEJ I OGRODOWEJ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA..
Numer ogłoszenia: 125964 - 2013; data zamieszczenia: 29.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45394 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA UL. KRÓTKIEJ, NIECAŁEJ, PARKOWEJ, MAŁEJ, MODRZEWIOWEJ, M.C. SKŁODOWSKIEJ, ZAMKOWEJ, CIOŁKOWSKIEGO ORAZ ZAUŁKÓW UL. TARASZKIEWICZA, TOKARZEWICZA, DĘBOWEJ I OGRODOWEJ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na BUDOWĘ UL. KRÓTKIEJ, NIECAŁEJ, PARKOWEJ, MAŁEJ, MODRZEWIOWEJ, M.C. SKŁODOWSKIEJ, ZAMKOWEJ, CIOŁKOWSKIEGO ORAZ ZAUŁKÓW UL. TARASZKIEWICZA, TOKARZEWICZA, DĘBOWEJ I OGRODOWEJ wg załączonych map w następującym zakresie: 1. ul. Krótka -budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców, -budowa kanalizacji deszczowej, -budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej bocznej w granicach pasa drogowego po uzgodnieniu kierunku odpływu z właścicielami działek, -projekt stałej organizacji ruchu , -w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbami od 1 do 8. 2. ul. Niecała -budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców, -budowa kanalizacji deszczowej, -budowa kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej w granicach pasa drogowego po uzgodnieniu kierunku odpływu z właścicielami działek, -projekt stałej organizacji ruchu , -w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbami od 9 do 14. 3. ul. Parkowa -budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców, -budowa kanalizacji deszczowej, -budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej bocznej w granicach pasa drogowego po uzgodnieniu kierunku odpływu z właścicielami działek, -projekt stałej organizacji ruchu, -w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbami od 15 do 20. 4. ul. Mała -budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców, -budowa kanalizacji deszczowej, -budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na brakującym odcinku ulicy, -budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej bocznej w granicach pasa drogowego po uzgodnieniu kierunku odpływu z właścicielami działek, -projekt stałej organizacji ruchu , -w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbami od 21 do 24. 5. ul. Modrzewiowa -budowa nawierzchni jezdni (pasa pieszo-jezdnego), -budowa kanalizacji deszczowej, -projekt stałej organizacji ruchu, -w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbami od 25 do 32. 6. ul. M. C. Skłodowskiej -budowa nawierzchni jezdni, ciągów pieszych, chodników, zjazdów, zieleńców, -budowa kanalizacji deszczowej, -przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, -budowa kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej w granicach pasa drogowego po uzgodnieniu kierunku odpływu z właścicielami działek, -budowa oświetlenia ulicznego w ciągach pieszych, -projekt stałej organizacji ruchu , -w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbami od 33 do 48. 7. ul. Zamkowa -budowa nawierzchni jezdni i pasa pieszo-jezdnego, chodników, zjazdów, zieleńce, -budowa kanalizacji deszczowej, -budowa kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej w granicach pasa drogowego po uzgodnieniu kierunku odpływu z właścicielami działek, -budowa oświetlenia ulicznego, -projekt stałej organizacji ruchu , -w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbami od 49 do 58. Uwaga: 1. Obecnie powstaje dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Zamkowej. W związku z powyższym należy skoordynować przyszłe prace projektowe z realizowaną obecnie dokumentacją. 2. W związku z występującym lokalnym zawężeniem pasa drogowego zachodzi konieczność skorzystania ze specustawy drogowej w celu przejęcia części działki ozn. nr geod. 3289/1, niebędącej własnością inwestora. Zatem niezbędne będzie przygotowanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej, niezbędnych materiałów w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 8. ul. Ciołkowskiego -budowa nawierzchni jezdni i pasa pieszo-jezdnego, chodników, zjazdów, zieleńce, -budowa kanalizacji deszczowej, -przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, -budowa kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej w granicach pasa drogowego po uzgodnieniu kierunku odpływu z właścicielami działek, -budowa oświetlenia ulicznego w pasie pieszo-jezdnym, -projekt stałej organizacji ruchu , -w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbami od 59 do 68. 9. Zaułek ul. Taraszkiewicza -budowa nawierzchni pasa pieszo-jezdnego, -budowa kanalizacji deszczowej (odwodnienia nawierzchni), -budowa brakujących przyłączy wodociągowych, -budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej bocznej w granicach pasa drogowego po uzgodnieniu kierunku odpływu z właścicielami działek, -w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbami od 69 do 77. 10. Zaułek ul. Dębowej -budowa nawierzchni jezdni (pasa pieszo-jezdnego), chodników, zjazdów, zieleńców, -budowa kanalizacji deszczowej, -projekt stałej organizacji ruchu , -w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbami od 78 do 84. 11. Zaułek ul. Ogrodowej -budowa nawierzchni pasa pieszo-jezdnego, -budowa kanalizacji deszczowej, -budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, -budowa oświetlenia ulicznego, -budowa kanalizacji sanitarnej głównej i bocznej w granicach pasa drogowego po uzgodnieniu kierunku odpływu z właścicielami działek, -w razie potrzeby - przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego. Teren objęty opracowaniem oznaczono na mapie liczbami od 85 do 90. 2. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, w tym między innymi: a) przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, b) przygotuje niezbędne materiały i wniosek do uzyskania przez Inwestora decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, c) opracuje operat wodnoprawny i przygotuje niezbędne dokumenty i wniosek do uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych do tego celu badań, opracowań i analiz , d) pozyska mapę zasadniczą w skali 1:500, aktualny wtórnik sporządzony przez uprawnionego geodetę, e) wykona badania geotechniczne gruntu, f) uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i materiały niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ul. Zamkowej ) i decyzji o pozwoleniu na budowę ( pozostałe ulice ) przez Inwestora, g) opracuje inne, uznane za konieczne przez Wykonawcę bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowania i badania, h) opracuje przedmiary robót, i) opracuje kosztorysy inwestorskie zgodnie z założeniami wyjściowymi do kosztorysowania uzgodnionymi z Inwestorem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym oraz ustawą Prawo zamówień publicznych, j) udzieli wyjaśnień, dotyczących rozwiązań projektowych na etapie wyboru Wykonawcy robót budowlanych, k) na wniosek Inwestora dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. l) sprawował będzie nadzór autorski w trakcie realizacji robót. 3. Przed przystąpieniem do projektowania, Wykonawca opracuje koncepcję proponowanych rozwiązań i przedłoży ją do akceptacji Zamawiającego, jak również uzyska akceptację jednostek opiniujących. 4. Opracowana dokumentacja powinna zawierać: - projekty budowlane po 5 egz. + CD /JPG/, - projekty wykonawcze po 5 egz. + CD /JPG/, - przedmiary robót po 2 egz. + CD (w formacie Excel), - kosztorysy inwestorskie po 1 egz. + CD (w formacie Excel), - kosztorysy ofertowe po 1 egz. + CD (w formacie Excel), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) po 3 egz. + CD ( MS WORD), - projekty stałej organizacji ruchu (o ile będą konieczne) po 4 egz. + CD (pdf), - projekty zagospodarowania zieleni (wycinki i nasadzeń drzew) o ile będą konieczne po 5 egz. + CD (pdf), - operaty wodnoprawne + pozwolenia wodnoprawne (o ile będą konieczne) po 3 egz. + CD (pdf), - badania geotechniczne gruntu po 2 egz. + CD (pdf), - informacja BIOZ po 5 egz. + CD (pdf), Wszelkie wymagane opracowania przekazane zostaną Zamawiającemu także w wersji elektronicznej (pliki nie większe niż 10 Mb) dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót. 5. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa, m.in.: - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DROGOWSKAZ S.C. Projektowanie Dróg i Ulic M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska, ul. Elewatorska 13/22,, 15-620 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159580,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 64575,00
  • Oferta z najniższą ceną: 64575,00 / Oferta z najwyższą ceną: 289050,00
  • Waluta: PLN.

w.z. Burmistrza Miasta

Walentyna Szymczuk

z-ca Burmistrza

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2013-04-02

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2013-04-02

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2013-04-02