Zamówienie Nr Izp.271.2.2013 z dnia 2013-02-01 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.Odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt

Tytuł ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn.Odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt
Numer Izp.271.2.2013
Data wydania 2013-02-01

Izp.271.2.2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 11775-2013 z dnia 2013-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
Zakres świadczonej usługi będzie obejmował: - przybycie na miejsce gdzie znajdują się bezdomne zwierzęta i ich odłowienie, przy czym odłowieniu będą podlegały zwierzęta (głównie psy) pozostające bez opieki i zachowujące się...
Termin składania ofert: 2013-01-30


Bielsk Podlaski: Odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt
Numer ogłoszenia: 18105 - 2013; data zamieszczenia: 04.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11775 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres świadczonej usługi będzie obejmował: - przybycie na miejsce gdzie znajdują się bezdomne zwierzęta i ich odłowienie, przy czym odłowieniu będą podlegały zwierzęta (głównie psy) pozostające bez opieki i zachowujące się agresywnie, zwierzęta nie wyposażone w obroże umożliwiające identyfikację właściciela, poszkodowane w wypadkach drogowych, chore oraz te które pogryzły ludzi. - przetransportowanie i umieszczenie odłowionych zwierząt w schronisku, w którym mają zapewniony odpowiedni pokarm i warunki bytowe; w przypadku gdy wykonawca nie posiada własnego schroniska winien złożyć kserokopię faktury (poświadczoną za zgodność z oryginałem) za przekazanie zwierząt do tegoż schroniska - niezbędne zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne - prowadzenie programu adopcji dla bezdomnych zwierząt Wykonawca zobowiązany jest do: - przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z póź. zm.) oraz obowiązującej uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, - w przypadku wygrania przetargu przed podpisaniem umowy do okazania zaświadczenia dotyczącego spełniania wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt - posiadaną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.). - posiadania odpowiedniego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt zgodnie z wydanym zezwoleniem przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii o dopuszczeniu środka transportującego do przewozu zwierząt, przy czym samochód powinien zapewniać miejsce dla pracownika urzędu miasta w celu sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem usługi, - w przypadku wygrania przetargu przed podpisaniem umowy do okazania dokumentów świadczących o zatrudnieniu do transportu zwierząt kierowców i konwojentów posiadających kwalifikacje niezbędne do transportowania zwierząt, - posiadania: chwytaków, kagańców, obroży, klatki samołapki, aplikatora pneumatycznego, smyczy - służących do wyłapywania i prowadzenia zwierząt - zareagowania na zgłoszenie zleceniodawcy w czasie nieprzekraczającym 24 godzinny od zgłoszenia telefonicznego lub wysłanego faksem, w nagłych przypadkach zagrażających życiu - 3 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub wysłanego faksem. Odbiór wykonanych usług (ilości odłowionych zwierząt) będzie dokonywany za pomocą protokołu odbioru robót. Faktura za wykonane usługi będzie opłacona w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.50.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82698,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 70000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 70000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 70000,00
  • Waluta: PLN.

w.z Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2013-02-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-02-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-02-04