Zamówienie Nr Izp.271.1.2013 z dnia 2013-01-24 - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz wycena nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Tytuł Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz wycena nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.
Numer Izp.271.1.2013
Data wydania 2013-01-24

Bielsk Podlaski 24-01-2013r.

Izp.271.1.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz wycena nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

dotychczasowy pkt. VIII 4)  siwz  o treści ,,Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie-co najmniej 1 usługa polegająca na utrzymaniu dróg w sezonie zimowym o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg załącznika nr 3)” otrzymuje następujące brzmienie: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg załącznika nr 3)”.

w.z. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2013-01-24

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-01-24

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-01-24