Zamówienie Nr Izp.271.24.2012 z dnia 2012-09-27 - Budowa ulicy Batorego- zaułki (dz.ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim -część I oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batorego - zaułek (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5) w Bielsku Podlaskim - część II.

Tytuł Budowa ulicy Batorego- zaułki (dz.ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim -część I oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batorego - zaułek (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5) w Bielsku Podlaskim - część II.
Numer Izp.271.24.2012
Data wydania 2012-09-27

Izp.271.24.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www. bielsk-podlaski.pl


Bielsk Podlaski: Budowa ulicy Batorego- zaułki (dz.ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim -część I oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batorego - zaułek (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5) w Bielsku Podlaskim - część II
Numer ogłoszenia: 207495 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 0-85 73 18 100, faks 0-85 73 18 150.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Batorego- zaułki (dz.ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim -część I oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batorego - zaułek (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5) w Bielsku Podlaskim - część II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1.Budowie ulicy Batorego- zaułki (dz.ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim -część I 1. Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315/9,2 mm - długości 60,0 m 2. Budowa oświetlenia ulicznego z 3 słupami wirowymi i oprawami oświetleniowymi - długości 94,0m 3. Budowa pasa pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z konstrukcją szer. 5,0 m, na odcinku długości 93,0m - 490,0 m2 4. Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315/9,2 mm - długości 134,0 m 5. Budowa pasa pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z konstrukcją szer. 5,0 m, na odcinku długości 174,0m - 918,0 m2 6. Budowa przepustu z rur betonowych Ø 800 mm ze ściankami czołowymi żelbetowymi - dł. 13,9 m 2.Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batorego - zaułek (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5) w Bielsku Podlaskim- część II 1. Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200/5,9 mm - długości 98,0 m 2. Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160/4,7 mm - długości 14,0 m 3. Budowa sieci wodociągowej z rur PVC Ø 110 mm - długości 101,0 m 4. Wykonanie przewiertu rurą stalową Ø 169 mm - długości 10,0 m 5. Budowa hydrantu p.poż. Ø 80 mm - szt. 1 Przedmiotowe zadanie dotyczące części I jest dofinansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój Wykonawca może złożyć ofertę na część I i II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej - projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do niniejszej siwz. 2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.32.60-9, 45.23.21.30-2, 45.31.61.00-6, 45.23.24.40-8, 45.23.21.50-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: część I 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł). część II 1 000 zł (słownie: tysiąc zł).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie : - nawierzchni z kostki betonowej o wartości co najmniej 100 000 zł brutto dla części I - sieci kanalizacji (kanalizacja sanitarna lub deszczowa) o wartości co najmniej 50 000 zł brutto dla części I i II - sieci wodociągowej o wartości co najmniej 20 000 zł brutto dla części II z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania oraz odbiorców z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej dla części I, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych dla części I i II, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń dla części I
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca winien wykazać, że ma opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000 zł dla części I i 70 000 dla części II .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ 2. Kosztorys ofertowy uproszczony wg załącznika Nr 6 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się zmiany do umowy w następujących przypadkach: A) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1) Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności opady deszczu, śniegu, klęski żywiołowe, 2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 3) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, a w szczególności: a) przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 5) Termin umowny może ulec skróceniu w przypadku wykonania prac przed terminem określonym w pkt. VII SIWZ. 6) W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w pkt 1-4 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. B) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1) Zmiany technologiczne, w szczególności a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SST, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. C) Pozostałe zmiany: a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. bielsk-podlaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, sala 22 (siedziba w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Biuro podawcze Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotowe zadanie dotyczące części I jest dofinansowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa ulicy Batorego- zaułki (dz.ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim -część I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1.Budowie ulicy Batorego- zaułki (dz.ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim -część I 1. Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315/9,2 mm - długości 60,0 m 2. Budowa oświetlenia ulicznego z 3 słupami wirowymi i oprawami oświetleniowymi - długości 94,0m 3. Budowa pasa pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z konstrukcją szer. 5,0 m, na odcinku długości 93,0m - 490,0 m2 4. Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315/9,2 mm - długości 134,0 m 5. Budowa pasa pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z konstrukcją szer. 5,0 m, na odcinku długości 174,0m - 918,0 m2 6. Budowa przepustu z rur betonowych Ø 800 mm ze ściankami czołowymi żelbetowymi - dł. 13,9 m.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.32.60-9, 45.23.21.30-2, 45.31.61.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batorego - zaułek (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5) w Bielsku Podlaskim - część II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Batorego - zaułek (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5) w Bielsku Podlaskim- część II 1. Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200/5,9 mm - długości 98,0 m 2. Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160/4,7 mm - długości 14,0 m 3. Budowa sieci wodociągowej z rur PVC Ø 110 mm - długości 101,0 m 4. Wykonanie przewiertu rurą stalową Ø 169 mm - długości 10,0 m 5. Budowa hydrantu p.poż. Ø 80 mm - szt. 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.21.50-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

w.z. Burmistrza Miasta

Walentyna Szymczuk
Zastępca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2012-09-28

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-09-28

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-09-28