Zamówienie Nr Izp.271.22.2012 z dnia 2012-09-13 - Rozpoznanie cenowe na Usługę opracowania wraz w wydrukiem i dostawa broszur informujących o realizacji projektu pn. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Tytuł Rozpoznanie cenowe na Usługę opracowania wraz w wydrukiem i dostawa broszur informujących o realizacji projektu pn. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Numer Izp.271.22.2012
Data wydania 2012-09-13

Bielsk Podlaski, 13-09-2012 r.

 

Izp.271.22.2012

 

Rozpoznanie cenowe na Usługę opracowania wraz w wydrukiem i dostawą broszur informujących o realizacji projektu pn. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy)

1. Zamawiający (Beneficjent):

Miasto Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

Regon 050658982

NIP 5432066155

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa opracowania wraz w wydrukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego broszur informujących o realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko .Wykonawca w formularzu ofertowym powinien oddzielnie podać cenę za 150 szt. broszur i za  250 szt. . Ilość  zamawianych broszur będzie uzależniona  od ceny .

3. Wymagania techniczne dotyczące broszury informacyjnej :

- format : 5 x A5  złożona do A5, drukowana dwustronnie,

- papier : kreda błyszcząca 250 g ,

- falcowanie : w harmonijkę, 4 załamania

Projekt broszury z nadrukiem w postaci logo wg załącznika 3 oraz grafiką uzgodnioną z Zamawiającym.

Rozmiar, kolor oraz rozmieszczenie logotypów powinno być uzgodnione z Zamawiającym i zgodne z dokumentem pn. Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w zakładce Fundusze UE→Zasady promocji.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) cena ofertowa brutto   - 100%

Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad ;

                           

                             najniższa  cena  brutto  spośród  ofert  ważnych

 w =   ------------------------------------------------------------    x  100 %  x  100 pkt

                             cena  brutto  oferty  badanej

5. Termin realizacji zamówienia:

- do 30.09.2012 r.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść) w Biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 5, 17-100 Bielsk Podlaski w terminie do dnia 18.09.2012 r.        i oznaczyć: „Usługa opracowania wraz z wydrukiem i dostawą broszur informujących o realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy
  3. Wzór logotypu

 

 

 

Kierownik Jednostki

Realizującej Projekt

Jerzy Bartoszuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2012-09-13

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2012-09-13

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2012-09-13