Zamówienie Nr Izp.271.6.2012 z dnia 2012-03-15 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Ręczne zimowe utrzymanie placów i chodników miejskich w sezonie zimowym 2012/2013 oraz opróżnianie koszy ulicznych w okresie zimowym 2013 r.

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.Ręczne zimowe utrzymanie placów i chodników miejskich w sezonie zimowym 2012/2013 oraz opróżnianie koszy ulicznych w okresie zimowym 2013 r.
Numer Izp.271.6.2012
Data wydania 2012-03-15
Izp.271.6.2012

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 58928-2012 z dnia 2012-02-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
Przedmiotem zamówienia jest ręczne zimowe utrzymanie placów i chodników miejskich w sezonie zimowym 2012/2013 oraz opróżnianie koszy ulicznych w okresie zimowym 2013 r. 1. Wykaz odcinków chodników i placów miejskich do utrzymania w...
Termin składania ofert: 2012-03-07


Bielsk Podlaski: Ręczne zimowe utrzymanie placów i chodników miejskich w sezonie zimowym 2012/2013 oraz opróżnianie koszy ulicznych w okresie zimowym 2013 r.
Numer ogłoszenia: 80790 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58928 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ręczne zimowe utrzymanie placów i chodników miejskich w sezonie zimowym 2012/2013 oraz opróżnianie koszy ulicznych w okresie zimowym 2013 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ręczne zimowe utrzymanie placów i chodników miejskich w sezonie zimowym 2012/2013 oraz opróżnianie koszy ulicznych w okresie zimowym 2013 r. 1. Wykaz odcinków chodników i placów miejskich do utrzymania w sezonie zimowym 2012/2013r. stanowi załącznik nr 4 na łączną powierzchnię 29 218 m2 2. Koordynatorami prac ze strony zamawiającego będą : Bogdan Sokołowski i Kuptel Marcin tel 731 8131 a wykonawca wyznaczy koordynatora wpisując dane personalne i nr telefonu do umowy. 3. Chodniki i place miejskie powinny być oczyszczone ze śniegu, a gołoledź zlikwidowana aż do podłoża utwardzonego płytką chodnikową, kostką betonową bądź asfaltem. W przypadku braku opadów śniegu lub marznącego deszczu , a Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich pozostałych zanieczyszczeń ze zleconego terenu w tym trawy itp. przy obrzeżach chodnikowych. 4. Likwidacja śliskości na zleconych odcinkach placów i chodników powinna odbywać się z użyciem 3 % mieszanki piaskowo-solnej. Śnieg i lód należy usuwać na obrzeża ciągów pieszych bądź placów, tworząc wały z zachowaniem minimum 80% szerokości powierzchni oczyszczonej. 5. W chodnikach, na wysokości przejść dla pieszych na drugą stronę ulicy, należy zachować przerwy w zwałowanym śniegu. 6. Zabrania się składowania śniegu lub lodu uprzednio posypanego mieszanką piaskowo-solną, na trawnikach, zieleńcach oraz bezpośrednio przy drzewach i żywopłotach. 7. Zabrania się usuwania śniegu z chodników na przyległą jezdnię. 8. Wykonawca zabezpiecza sprzęt, piasek i piasko-sól we własnym zakresie. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych odcinkach placów i chodników a wynikłe z niewłaściwego ich utrzymania - w szczególności, gdy przyczyną wypadku będzie nie zlikwidowana gołoledź. 10.Ilość koszy ulicznych do opróżniania wynosi 125 szt. Kosze uliczne winny być opróżniane na bieżąco, niedopuszczalne jest ich przepełnianie. Wszelkie zanieczyszczenia w promieniu 5 mb od kosza powinny zostać zebrane. Zimą kosze oraz teren w promieniu 1 m od każdego z nich powinien być oczyszczony ze śniegu w sposób umożliwiający korzystanie z nich. Kosze, które zostały powywracane lub przeniesione w inne miejsce powinny zostać ustawione na swoim dotychczasowym miejscu. 11. Zamawiający może wyłączyć z oczyszczania powierzchnie placów lub chodników, na których wykonywane są roboty budowlane, lub na których z innych przyczyn niemożliwe jest wykonywanie zadania. 12. W przypadku rażących zaniedbań lub niewłaściwego wykonywania przez Wykonawcę usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia w wysokości 10 % wartości miesięcznego wynagrodzenia. 13. Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru robót ( sporządzony przez Wykonawcę) na podstawie wartości jednostkowych wykonanych rzeczywiście.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.13.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BANIOCHA Małgorzata Maria Filim, ul. Dubiażyńska 44, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 353570,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 181382,67
  • Oferta z najniższą ceną: 181382,67 / Oferta z najwyższą ceną: 181382,67
  • Waluta: PLN.
 
w.z. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2012-03-15

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-03-15

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-03-15