Zamówienie Nr Izp.271.1.2012 z dnia 2012-02-02 - Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn. ,,Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej – dokumentacja projektowa”.

Tytuł Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn. ,,Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej – dokumentacja projektowa”.
Numer Izp.271.1.2012
Data wydania 2012-02-02
Bielsk Podlaski,02.02.2012r.
 
Izp.271.1.2012r.
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej – dokumentacja projektowa”.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1. Jaka jest projektowana długość i szerokość przebudowywanej jezdni ulicy Myśliwskiej?

Odp. 1. Projektowana długość jezdni ul. Myśliwskiej wynosi ok. 350 m, zaś projektowana szerokość to 6,0 m na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Bema oraz 5,5 m na odcinku od ul. Bema do posesji   nr 27. W ramach przebudowy skrzyżowania ul. Myśliwskiej z ul. Bema należy również zaprojektować jezdnię w ul. Bema na odc. do ul. Obozowej, tj. ok. 60 m. Przewiduje się szerokość jezdni na tym odcinku wynoszącą 5,5 m.

Pytanie 2. Proszę wskazać na mapie zakres przebudowy ulicy Bema na skrzyżowaniu z ul. Myśliwską.

Odp. 2. Zakres przebudowy ulicy Bema na skrzyżowaniu z ul. Myśliwską obejmuje odc. do ul. Obozowej, tj. ok. 60 m w jedną stronę oraz w zakresie pełnego wyprowadzenia łuku  ul. Myśliwskiej w drugą stronę ul. Bema.

Pytanie 3. Czy Zamawiający przewiduje podziały działek? Jeśli tak – ile sztuk?

Odp. 3. Zamawiający przewiduje podział co najmniej jednej działki.

Pytanie 4. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew? Jeśli tak – ile sztuk?

Odp. 4. Zamawiający przewiduje wycinkę ok. 10 drzew.

Pytanie 5. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko?

Odp. 5. Konieczność wykonania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zostanie rozstrzygnięta na etapie postępowania dot. wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pytanie 6. Jaka jest przewidywana długość przebudowy kanalizacji deszczowej?

Odp. 6. Długość kanalizacji deszczowej powinna wynikać z przyjętych rozwiązań projektowych.

Pytanie 7. Gdzie przewiduje się odprowadzenie wód opadowych?

Odp. 7. Należy zaprojektować kanalizację deszczową z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Obozowej (poprzez ul. Bema).

Pytanie 8. Co należy rozumieć pod pojęciem „kanalizacja sanitarna boczna”? Jaka jest przewidywana długość jej przebudowy?

Odp. 8. Przez pojęcie „kanalizacja sanitarna boczna” należy rozumieć odcinki kanałów, odchodzących od kanału głównego w kierunku posesji. Zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 1 pkt 4, Zawartym w SIWZ przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej bocznej w granicach pasa drogowego do każdej przyległej posesji w zakresie opracowania, po uzgodnieniu kierunku odpływu z właścicielami działek.

Pytanie 9. Jaka jest przewidywana długość przebudowy kanalizacji sanitarnej głównej?

Odp. 9. Długość projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej głównej powinna wynikać z faktu umożliwienia docelowego podłączenia wszystkich przyległych, do pasa drogowego, posesji przy ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do posesji nr 27 oraz przy ul. Bema na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Obozowej.

Pytanie 10. Czy przewiduje się budowę lub przebudowę oświetlenia? Jeśli tak – na jakiej długości?

Odp. 10. Zamawiający nie przewiduje zarówno budowy, jak i przebudowy oświetlenia.

Pytanie 11. Czy przewiduje się przebudowę napowietrznych linii energetycznych?

Odp. 11. Nie przewiduje się przebudowy napowietrznych linii energetycznych. Jednak zgodnie z zapisem rozdz. III ust. 1 pkt 8, zawartym w SIWZ należy, w razie potrzeby, przebudować istniejącą infrastrukturę techniczną kolidującą z budowanymi i przebudowywanymi elementami pasa drogowego.

Pytanie 12. Czy przewiduje się budowę chodników dwustronnych? Jakiej szerokości?

Odp. 12. Przewiduje się budowę jednostronnego chodnika dla pieszych szerokości ok. 2,0 m w pasie drogowym ulicy Myśliwskiej po stronie posesji o numerach parzystych.

Pytanie 13. Jaka jest projektowana technologia przebudowy nawierzchni jezdni? Czy zakłada się rozbiórkę warstw konstrukcji nawierzchni jezdni czy wzmocnienie istniejącej nawierzchni?

Odp. 13. Przewiduje się rozbiórkę warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni jezdni ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do posesji nr 27 oraz ul. Bema na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Obozowej, a następnie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni.

Pytanie 14. Jaka jest istniejąca szerokość nawierzchni jezdni? (od – do).

Odp. 14. Istniejąca szerokość nawierzchni jezdni w ul. Myśliwskiej wynosi 6,0 m, natomiast w ul. Bema na odc. od ul. Myśliwskiej do ul. Obozowej wynosi 5,5 m.

Pytanie 15. Jaka jest szerokość pasa drogowego? (od – do).

Odp. 15. Szerokość pasa drogowego ul. Myśliwskiej w zakresie niniejszego opracowania wynosi od 10,0 do 12,0 m, natomiast szerokość pasa drogowego ul. Bema na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Obozowej wynosi 10,5 m.

 Pytanie 16. Czy w zakresie zamówienia jest projekt czasowej organizacji ruchu?

Odp. 16. W zakresie zamówienia nie przewidziano opracowania projektu czasowej organizacji ruchu.

Pytanie 17. Jaka jest szerokość obecnie pasa drogowego, a jaka przewidywana ?

Odp. 17. Obecna szerokość pasa drogowego ul. Myśliwskiej w zakresie niniejszego opracowania wynosi od 10,0 do 12,0 m, natomiast szerokość pasa drogowego ul. Bema na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Obozowej – 10,5 m. Nie przewiduje się zmiany szerokości w/w pasów drogowych.

Pytanie 18. Jaka jest szerokość obecnie jezdni, a jaka przewidywana?

Odp. 18. Obecna szerokość jezdni ul. Myśliwskiej w zakresie niniejszego opracowania wynosi 6,0 m. Przewiduje się zaprojektowanie jezdni ulicy Myśliwskiej o szerokości 6,0 m na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Bema oraz 5,5 m na odcinku od ul. Bema do posesji nr 27. Natomiast szerokość jezdni ulicy Bema na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Obozowej wynosi obecnie 5,5 m. Przewiduje się zaprojektowanie jezdni o tej samej szerokości, tj. 5,5 m.

 
 w.z. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2012-02-02

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-02-02

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-02-02