Zamówienie Nr Izp.271.43.2011 z dnia 2012-01-20 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski
Numer Izp.271.43.2011
Data wydania 2012-01-20

Bielsk Podlaski,20-01-2012r.

 
Izp.271.43.2011
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U.   z 2010r. Nr 113,poz. 759 z póź. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu w trybie zapytania o cenę pn. ,, Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski” wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez:    
Biuro Wyceny Nieruchomości
Grzegorz Kubacki
ul. Wiązowa 8

18 – 400 Łomża    

                                                         

Cena oferty wynosi – 38031,60 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

1.Oferta Nr 1 złożona przez :

Rzeczoznawca Majątkowy
Andrzej Gierasimiuk
ul. Długa 48
15- 765 Białystok    

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 54,78 pkt.

 

2.Oferta Nr 2 złożona przez :

BONMAN Biuro Obsługi Nieruchomości
Mariusz Artur Nierodzik
      ul. Wiejska 68/3
15 – 352 Białystok

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 43,00 pkt.

3.Oferta Nr 4 złożona przez :

Biuro Wyceny Nieruchomości
Grzegorz Kubacki
ul. Wiązowa 8
18 – 400 Łomża    

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

 

4. Oferta Nr 5 złożona przez :

,, WIZAN” Biuro Wyceny

i Zarządzania Nieruchomościami

Włodzimierz Jakoniuk

15-099 Białystok

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 47,47 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24 ust. 2 pkt. 4 przywołanej wyżej ustawy wykluczył Wykonawcę tj. KONSORCJUM Firm: CENSUS Biuro Wyceny Nieruchomości Halina Grabowska ul. Mickiewicza 58/3, 17-100 Bielsk Podlaski – Lider Konsorcjum, Rzeczoznawca Majątkowy Andrzej Malinowski zam. Sochonie 101/3, 16-010 Wasilków- Partner Konsorcjum. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żądał między innymi:

1) zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne lub potwierdzenie, że Wykonawca uzyskał przewidzianą prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) pełnomocnictwo (w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), które winno być złożone zgodnie z pkt. V.16 SIWZ.

Na potwierdzenie w.w. warunków Wykonawca dołączył do oferty oświadczenia oraz wadliwe pełnomocnictwo. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów. Wykonawca poinformował Zamawiającego, że zgodnie z przepisami ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, w.w. zaświadczenia mogą być zastąpione oświadczeniami. Zdaniem Zamawiającego przedmiotowa ustawa swoim zakresem nie obejmuje dokumentów składanych przez przedsiębiorców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił pełnomocnictwa .

W związku z powyższym, zgodnie z art. 24 ust. 4 przywołanej wyżej ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

w.z. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza
 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2012-01-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-01-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-01-20