Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.,, Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim".
Numer Izp.271.34.2011
Data wydania 2011-11-16
Izp.271.34.2011

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 346920-2011 z dnia 2011-10-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowie ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim w zakresie przebudowy następujących elementów ulic : 1) ulica Łąkowa a) nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o...
Termin składania ofert: 2011-11-07


Bielsk Podlaski: Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim
Numer ogłoszenia: 381354 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 346920 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowie ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim w zakresie przebudowy następujących elementów ulic : 1) ulica Łąkowa a) nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o długości ok. 340,00 m, b) zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej - ok. 123,00 m2 , c) przebudowa hydrantów - 3 szt., d) wpusty uliczne - 10 szt., e) przykanaliki deszczowe - ok. 30,00 m, f) zieleńce - ok. 862,00 m2 2) ulica Wiejska a) nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o długości ok. 28,00 m, z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej - ok. 58,00 m2 , b) ciąg pieszo - jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 360,00 m , c) zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej - ok. 37,00 m2 , d) wpusty uliczne - 3 szt., e) przykanaliki deszczowe - ok. 11,00 m f) zieleńce - ok. 282,00 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej - projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej siwz. 2. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta , Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy p.z.p..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.32.60-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19 17 -100 Bielsk Podlaski Makbud Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 770674,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 831838,43
  • Oferta z najniższą ceną: 831838,43 / Oferta z najwyższą ceną: 903643,12
  • Waluta: PLN.
 

w/z Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-11-16

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-11-16

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-11-16