Zamówienie Nr Ok.4424.20.2011 z dnia 2011-09-23 - Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 14.000 Euro na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I – III w szkole podstawowej o nazwie: „Zajęcia dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami w komunikacji społecznej (zajęcia psychoedukacyjne) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bielsku Podlaskim” w ilości 35 godzin zajęć lekcyjnych

Tytuł Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 14.000 Euro na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I – III w szkole podstawowej o nazwie: „Zajęcia dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami w komunikacji społecznej (zajęcia psychoedukacyjne) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bielsku Podlaskim” w ilości 35 godzin zajęć lekcyjnych
Numer Ok.4424.20.2011
Data wydania 2011-09-23
Ok.4424.20.2011
 

Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 14.000 Euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 
 

I. Prowadzący rozpoznanie

 

Miasto Bielsk Podlaski
Referat Oświaty i Kultury
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

 

II. Określenie przedmiotu rozpoznania

 

Przedmiotem rozpoznania jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I – III w szkole podstawowej o nazwie: „Zajęcia dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami w komunikacji społecznej (zajęcia psychoedukacyjne) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bielsku Podlaskim” w ilości 35 godzin zajęć lekcyjnych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia konieczne jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dziećmi na terenie ww. placówki. Ponadto zajęcia mają być prowadzone w oparciu o autorskie programy, oznacza to, że wykonawca musi prowadzić zajęcia samodzielnie. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów. Zajęcia będą realizowane w dniach nauki szkolnej. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi edukacyjne według harmonogramu uzgodnionego i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

 

Obowiązki prowadzącego zajęcia pozalekcyjne:
1) opracowanie programu i planu zajęć pozalekcyjnych oraz przeprowadzenie ich
w terminie określonym w projekcie,
2) dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (prowadzenie kart pracy, dzienników zajęć, list obecności),
3) pomoc dyrektorowi szkoły, w której prowadzone są zajęcia w przygotowaniu sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć,
4) szczegółowe obowiązki zostaną ujęte w umowie.

 

Osoba realizująca zajęcia powinna posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych.

 

III. Miejsce i termin składania ofert

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję cenową w kwocie brutto za jedną godzinę lekcyjną wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz swoje dane osobowe i teleadresowe (załącznik nr 1). Oferty należy składać najpóźniej do 29 września 2011 r. (czwartek) do godziny 15.30 w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, w pokoju nr 1 (na parterze).

 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami

 

Teresa Ostaszewska, tel. 85 731 81 18
e-mail: okum@bielsk-podlaski.pl

 

V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

 

Wykonawca zrealizuje zajęcia w terminie od października 2011 r. do 15 maja 2012 r.

Metryka strony

Udostępniający: Teresa Ostaszewska - Ref. Ok

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2011-09-23

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2011-09-23

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2011-09-23