Zamówienie Nr Izp.271.27.2011 z dnia 2011-08-11 - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielsk Podlaski

Tytuł Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielsk Podlaski
Numer Izp.271.27.2011
Data wydania 2011-08-11

 

Izp.271.27.2011

Bielsk Podlaski: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielsk Podlaski
Numer ogłoszenia: 240946 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielsk Podlaski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielsk Podlaski . Zakres prac obejmuje: a) zapewnienie świecenia wszystkich źródeł światła objętych zamówieniem w ilości 2450 szt. w ustalonych godzinach (zgodnie z programem świecenia oświetlenia ulicznego przy tolerancji +/- 15 min), b) utrzymanie we właściwym stanie czynności takich jak: technicznym urządzeń oświetlenia ulicznego przez dokonywanie - wymiana źródła światła, - wymiana uszkodzonych opraw i kloszy (oprawy zapewnia Zamawiający), - czyszczenie opraw i kloszy, - wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych, - prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do pozycji prawidłowej, - wymiana przewodów w latarniach, - wymiana tabliczek słupowych, - wymiana uszkodzonych wkładek topikowych, - wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych, - wymiana podstaw bezpiecznikowych, - wymiana uszkodzonych słupów (słupy zapewnia Zamawiający), - wymiana i dokręcanie zacisków prądowych, - lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej, - naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej, - wymiana odcinków przewodów w napowietrznej sieci oświetleniowej, - wymiana odcinków kabli w kablowej sieci oświetleniowej, - czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych, - wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych, - wymiana opasek zabezpieczających, - poprawianie opasek słupowych, - wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w stacjach w obwodach oświetlenia drogowego, - wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych, - wymiana listew zaciskowych, - wymiana przekaźników zmierzchowych, - wymiana stateczników na tablicach oświetleniowych, - wymiana zegarów sterujących oświetleniem, - regulacja zegarów sterujących oświetleniem, - prowadzenie oględzin oświetlenia ulicznego, - przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli, wybiórczości zabezpieczeń, itp.). c) przedkładanie comiesięcznego wykazu robót...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie lub zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie inwestycję polegającą na budowie, rozbudowie, remoncie oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że dysponuje podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że dysponuje : a) co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego, b) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach do 1 kV zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN c) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenie dot. zapoznania się i przestrzegania zasad w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych obowiązującej w PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o. wg załącznika Nr 7 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Cena ofertowa ( wynagrodzenie Wykonawcy) może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk-podlaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1,    17-100 Bielsk Podlaski, Biuro podawcze - parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

w. z. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

 
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-08-11

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-08-11

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-08-11