Zamówienie Nr Izp.341-12/11 z dnia 2011-04-07 - zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn Utwardzenie nawierzchni placu- parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestu

Tytuł zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn Utwardzenie nawierzchni placu- parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestu
Numer Izp.341-12/11
Data wydania 2011-04-07
Bielsk Podlaski,07-04-2011r.
 
Izp.341 – 12/11
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn ,, Utwardzenie nawierzchni placu- parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestuza najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Nr 3 złożoną przez: 

 „WYGODA” Sp. z o.o
ul. Chmielna 92A

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi – 149 127,19 zł brutto
Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem, potwierdzonego pisemnie.

                                

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

 

Oferta Nr 1
„NAJBARD” Andrzej Bałło
ul. Tokarzewicza 11
17-100 Bielsk Podlaski
Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 96,10 punktów

Oferta Nr 3
PUW „WYGODA” Sp. z o.o.

ul. Chmielna 92A
17-100 Bielsk Podlaski
Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 100 punktów

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczył ofertę firmy :

„BBGM” Gryko Kamila
ul. Pietrasze 43 B
15-131 Białystok

Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty o zezwolenie Starosty bielskiego zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wykonawca, oświadczył iż firma, która będzie podwykonawcą w zakresie usuwania azbestu posiada stosowne uprawnienia. Jednak w/w dokumentu nie dostarczył. W związku z powyższym, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca został wykluczony z postępowania, gdyż nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza

 

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2011-04-07

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2011-04-07

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2011-04-07