Zamówienie Nr Izp.341-42/10 z dnia 2011-01-13 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.. „Pielęgnacja drzew - wycinka oraz cięcie koron drzew na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2011r.”

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.. „Pielęgnacja drzew - wycinka oraz cięcie koron drzew na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2011r.”
Numer Izp.341-42/10
Data wydania 2011-01-13

Bielsk Podlaski,13-01-2011r.
Izp.341 – 42/10
 
 
 
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.  Pielęgnacja drzew - wycinka oraz cięcie koron drzew na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2011r.”wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez:                                                          

BMT S.C.

MIROSŁAW BOROWSKI, TOMASZ BOROWSKI
UL. MICKIEWICZA 18

17-100 BIELSK PODLASKI

 Wartość zamówienia – ceny jednostkowe

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 99,82 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

Ponadto wpłynęła ważna oferta Nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37, 17 – 100 Bielsk Podlaski . Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 65,63 punktów.

 
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-01-13

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-01-13

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-01-13