Zamówienie Nr 618 - 2011 z dnia 2011-01-03 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer 618 - 2011
Data wydania 2011-01-03

Bielsk Podlaski: USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS
Numer ogłoszenia: 618 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 403642 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 18/3, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7302006, faks 085 7302006.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (PEŁEN OBIAD) DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MOPS.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie posiłków (pełen obiad) dla świadczeniobiorców MOPS. 2. Zamawiający nie zapewnia miejsca wydawania posiłków. 3. Średnia roczna ilość posiłków (pełen obiad) wynosi około 2.000 miesięcznie, tj. około 100 dziennie. 4. Miesięczna ilość posiłków (pełen obiad) ustalana będzie na początku każdego miesiąca na podstawie wykazu osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy. Korekta posiłków danego dnia może nastąpić w danym dniu do godziny 10.00. 5. Każdy posiłek (pełen obiad) musi zawierać dostateczną ilość produktów białkowych oraz dodatek warzyw bądź owoców. Posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę. Do obiadu należy dodać kompot, kisiel płynny itp. 6. Wykonawca będzie wydawał posiłki (pełen obiad) w dni robocze w godzinach 11.00 - 15.00. 7. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, PIP, BHP) w zakresie wykonywanej usługi, w tym m.in. w zakresie jakości produktów i przygotowywanych posiłków, w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych. 8. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności. 9. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały oraz środki transportowe potrzebne do prawidłowej realizacji usług objętych zakresem przedmiotowym niniejszego postępowania..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • ALMAR S.C. Wiazowscy, ul. Jagiellońska 15, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 432000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 466560,00
  • Oferta z najniższą ceną: 466560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 470401,35
  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Z upoważnienia Dyrektora Anna Niewińska MOPS Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2011-01-03

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2011-01-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-01-03