Zamówienie Nr z dnia 2010-12-07 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim ogłasza przetarg na Dostawę węgla kamiennego

Tytuł Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim ogłasza przetarg na Dostawę węgla kamiennego
Data wydania 2010-12-07

Bielsk Podlaski: udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego-kostki do Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt.W.Wysockiego w Bielsku Podlaskim
Numer ogłoszenia: 397222 - 2010; data zamieszczenia: 06.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim , ul. Wysockiego 6, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 730 24 08, faks 085 730 24 08.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.republika.pl/szkola2bielsk

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla kamiennego-kostki do Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt.W.Wysockiego w Bielsku Podlaskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 85 ton węgla kamiennego- kostki do Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt.W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim. Wymagane parametry jakoścoiwe: 1 kaloryczność-nie mniej niż 25.000KJ/kg, 2 zawartość popiołu do 13%,3 zawartośc siarki do-0,9%, 4 wilgotnośc do 11%, 5 kostka 100/200.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 

o        aktualny wypis odpis z właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym tym zamówieniem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków zostanie dokonana według kryterium spełnienia,nie spełnienia, na podstawie przedłożonych dokumentów, wymaganych postanowieniem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.Ocena spełnienia wyżej wymienione warunków zostanie dokonana według kryterium spełnienia, nie spełnienia na podstawie przedłożonych dokumentów, wymaganych postanowieniem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.Ocena spełnienia wyżej wymienione warunków zostanie dokonana według kryterium spełnienia,nie spełnienia na podstawie przedłożonych dokumentów, wymaganych postanowieniem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Osoby upoważniome do występowania w imieniu firmy -załącznik nr 5

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.Ocena spełnienia wyżej wymienione warunków zostanie dokonana według kryterium spełnienia,nie spełnienia na podstawie przedłożonych dokumentów, wymaganych postanowieniem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

certyfikat jakości węgla,formularz ofertowy- załacznik nr1,oświadczenie o przyjęciu warunków określonych w SIWZ-załącznik nr 4,oświadczenie że wykonawca jest lub nie jest podatnikiem podatku Vat z podaniem numeru identyfikacji podatkowej, informacja ogólna o firmie -załącznik nr 5,oświadczenie o związaniu ofertą - załącznik nr 6,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.republika.pl/szkola2bielsk
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.republika.pl/szkola2bielsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 12:00, miejsce: sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, ul .Wysockiego 6, 17-100 Bielsk Podlaski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor Szkoły
Mirosław Chomaniuk

Metryka strony

Udostępniający: Mirosław Chomaniuk-dyrektor

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2010-12-07

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-12-08

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-12-07