Zamówienie Nr Izp.341-28/10 z dnia 2010-11-17 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu pn. Sprzątanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim

Tytuł zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w przetargu pn. Sprzątanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.341-28/10
Data wydania 2010-11-17

Bielsk Podlaski, 17-11-2010r.
 
Izp.341 – 28/10
 
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienie
 
 

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym pn ,,Sprzątanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim”.

W związku z wyżej cytowanym przepisem postępowanie unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie informuje się, iż wpłynęły dwie oferty, złożone przez:
1.Spółdzielnię Socjalną „Rajski Kęs”

Rajsk 28

17-100 Bielsk Podlaski

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający w formularzu ofertowym wymagał wpisania prawidłowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, stawki podatku VAT. Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT dla usługi sprzątania, tj. stawkę 22%, zamiast prawidłowej stawki 7%. Zgodnie klasyfikacją w grupowaniu PKWiU 90.00.30 dla „usługi oczyszczania ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu” ma zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 7%.  

2. Firmę Usługową Prusiński Ireneusz
ul. Słowackiego 3/7

18-400 Łomża
Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2010-11-17

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-11-17

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-11-17