Zamówienie Nr z dnia 2010-10-01 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o konkursie

Tytuł ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o konkursie
Data wydania 2010-10-01

Numer ogłoszenia: 314598 - 2010; data zamieszczenia: 01.10.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o konkursie.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 293028 - 2010 data 15.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, fax. 085 7318150.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II pkt3.
 • W ogłoszeniu jest: Główny przedmiot 74.22.20.00-1.
 • W ogłoszeniu powinno być: Główny przedmiot 71.20.00.00-1.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.
 • W ogłoszeniu jest: 4)sytuacji ekonomicznej i finansowej, Szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku uczestnik konkursu winien przedłożyć: -opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że uczestnik konkursu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z następującymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym: - w zakresie wykazania spełnienia przez uczestników konkursu warunków, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: a)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.: 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; b)wykaz usług polegających na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, złożonej z projektu budowlanego i projektów wykonawczych poszczególnych branż, budynku użyteczności publicznej - tj. budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi finansowej lub bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi ruchu pasażerskiego w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim lub śródlądowym, świadczenia usług pocztowych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych oraz każdego innego ogólnodostępnego budynku przeznaczonego do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynku o funkcji biurowej lub obiektu socjalnego - wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. W wykazie musi zostać wymieniona przynajmniej 1 taka usługa; c)dokument na piśmie (np. list referencyjny, itp.) potwierdzający, że usługi wymienione w w/w wykazie zostały wykonane należycie; d)wykaz osób, które będą uczestniczyć w opracowywaniu pracy konkursowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia oraz uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2 regulaminu konkursu, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wśród osób wymienionych w wykazie przynajmniej 1 osoba, którą dysponuje uczestnik konkursu, musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. e)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej - wymienione w ww wykazie - posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2 regulaminu konkursu, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; f)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że uczestnik konkursu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; - w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: g)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; h)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Jeżeli uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, wówczas zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. h), powinien dołączyć do wniosku dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, wówczas należy je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zostać dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w oryginałach lub kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu lub osoby upoważnione do jego reprezentowania. Powinny one zostać sporządzone w języku polskim lub dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z ich tłumaczeniami na język polski poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu lub tłumacza przysięgłego. Nie spełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek ze wskazanych powyżej warunków uczestnictwa w konkursie lub ich niewłaściwe potwierdzenie skutkować będzie wykluczeniem uczestnika konkursu z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uczestnicy konkursu mogą brać udział w konkursie wspólnie. Ubiegając się wspólnie o udział w konkursie uczestnicy muszą ustanowić na piśmie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu konkursowym. Dokument pełnomocnictwa musi zostać obowiązkowo podpisany przez wszystkich uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie - lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu poszczególnych uczestników - i musi zostać dołączony do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie odrębnego dokumentu. Wszelka korespondencja dotycząca konkursu oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym w powyższy sposób pełnomocnikiem. Ponadto uczestnicy wspólnie ubiegający się o udział w konkursie muszą w sumie spełniać wymagane warunki udziału w konkursie, co powinni potwierdzić w sposób następujący: 1)warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej będą badane przez Zamawiającego łącznie, tj. dokumenty, o których mowa powyżej w pkt.: b), d), f) powinny zatem zostać złożone przez co najmniej jednego z uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie; 2)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone powyżej w pkt. a), oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt.: c) i e) oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania określone powyżej w pkt. g) powinny zostać złożone przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie, bądź przez każdego z uczestników oddzielnie, 3)dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. h) regulaminu każdy z uczestników musi złożyć oddzielnie..
 • W ogłoszeniu powinno być: 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z następującymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym: - w zakresie wykazania spełnienia przez uczestników konkursu warunków, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: a)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt.: 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; b)wykaz usług polegających na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, złożonej z projektu budowlanego i projektów wykonawczych poszczególnych branż, budynku użyteczności publicznej - tj. budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi finansowej lub bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi ruchu pasażerskiego w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim lub śródlądowym, świadczenia usług pocztowych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych oraz każdego innego ogólnodostępnego budynku przeznaczonego do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynku o funkcji biurowej lub obiektu socjalnego - wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie musi zostać wymieniona i udokumentowana przynajmniej 1 taka usługa; c)wykaz osób, które będą uczestniczyć w opracowywaniu pracy konkursowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia oraz uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2 regulaminu konkursu, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wśród osób wymienionych w wykazie przynajmniej 1 osoba, którą dysponuje uczestnik konkursu, musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. d)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej - wymienione w wykazie osób - posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2 regulaminu konkursu, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: e)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; f)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zostać dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w oryginałach lub kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu lub osoby upoważnione do jego reprezentowania. Powinny one zostać sporządzone w języku polskim lub dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z ich tłumaczeniami na język polski poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu lub tłumacza przysięgłego. Nie spełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek ze wskazanych powyżej warunków uczestnictwa w konkursie lub ich niewłaściwe potwierdzenie skutkować będzie wykluczeniem uczestnika konkursu z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uczestnik konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania pracy konkursowej lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji pracy konkursowej, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu pracy konkursowej. Jeżeli zobowiązania takie zostaną zawarte pomiędzy uczestnikiem konkursu a innymi podmiotami, to powinny one zostać obowiązkowo dołączone w formie pisemnej do składanego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Uczestnicy mogą wspólnie brać udział w konkursie (np. spółka cywilna, konsorcjum, itp.). Ubiegając się wspólnie o udział w konkursie uczestnicy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych muszą ustanowić na piśmie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu konkursowym. Dokument pełnomocnictwa musi zostać obowiązkowo podpisany przez wszystkich uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie - lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu poszczególnych uczestników - i musi zostać dołączony do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie odrębnego dokumentu. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja dotycząca konkursu oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym w powyższy sposób pełnomocnikiem. Ponadto uczestnicy wspólnie ubiegający się o udział w konkursie muszą w sumie spełniać wymagane warunki udziału w konkursie, co powinni potwierdzić w sposób następujący: 1)warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będą badane przez Zamawiającego łącznie, tj. dokumenty określone powyżej w pkt.: b), c), powinny zostać złożone przez co najmniej jednego z uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie; 2)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone powyżej w pkt. a), oświadczenie, o których mowa powyżej w pkt. d) oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania określone powyżej w pkt. e) powinny zostać złożone przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu uczestników wspólnie ubiegających się o udział w konkursie, bądź przez każdego z uczestników oddzielnie, 3)dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. f) każdy z uczestników musi złożyć oddzielnie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt.: f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt.: a) i c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww dokumentów, wówczas należy je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez uczestnika konkursu mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.
 • W ogłoszeniu jest: dostępny do Data: 12/12/2010 Godzina: 16:00 Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich - SARP oddział w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 3 15-269 Białystok.
 • W ogłoszeniu powinno być: dostępny do Data: 19/12/2010 Godzina: 16:00 Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich - SARP oddział w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 3 15-269 Białystok.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2.
 • W ogłoszeniu jest: Data: do 7.12.2010 Godzina: do 16:00. Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich - SARP oddział w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 3 15-269 Białystok..
 • W ogłoszeniu powinno być: Data: do 19.10.2010 Godzina: do 16:00. Miejsce: Stowarzyszenie Architektów Polskich - SARP oddział w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 3 15-269 Białystok.
Burmistrz Miasta

Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Tomasz Dąbrowski

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2010-10-01

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-10-01

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-10-01