Tytuł zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn "Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim"
Numer Izp.341-22/10
Data wydania 2010-09-10

Bielsk Podlaski,10.09.2010r.
 
Izp. 341- 22/10
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn ,,Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Nr 5 złożoną przez: 

FIRMĘ USŁUGOWO BUDOWLANĄ WRÓBLEWSKI
Andrzej Wróblewski
ul. Białostocka 90 G
17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi – 1 399 390,41 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem, potwierdzonego pisemnie.

                                

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

 
Oferta Nr 5

FIRMA USŁUGOWO BUDOWLANAWRÓBLEWSKI
Andrzej Wróblewski
ul. Białostocka 90 G
17-100 Bielsk Podlaski
Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena”100 punktów 

 
Oferta Nr 2
ELWA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 226
17-100 Bielsk Podlaski

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena”81,69 punktów 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty następujących wykonawców:
 Oferta Nr 1

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA
Czołpik Tadeusz
ul. Robotnicza 16
15-187 Białystok

 Kosztorysy ofertowe wykonawcy są niezgodne z załączonym wzorem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zmienił część opisów, co jest niezgodne z siwz i skutkuje odrzuceniem oferty. Wykonawca zobowiązany był do złożenia oferty z opisem identycznym, jak we wzorze oferty.

Ponadto wykonawca zmienił elementy kosztorysów ofertowych, ponieważ jako podstawę wyceny wpisał KNR, a nie jak wymagał Zamawiający Nr spec. technicznej. Zmian tych nie można poprawić na podstawie art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi to podstawę do odrzucenia oferty.

 
Oferta Nr 3

„BBWW” Sp. z o.o.
ul. Wiewiórcza 66
15-532 Białystok

Harmonogram rzeczowo-finansowy załączony do oferty jest niezgodny ze wzorem harmonogramu stanowiącego załącznik Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie ujął wszystkich wymaganych 11 pozycji. Harmonogram przedstawiony przez wykonawcę zawiera tylko 4 pozycje, brak również pozycji Razem brutto. Harmonogram rzeczowo -finansowy nie jest dokumentem, który można uzupełnić na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.
 
Oferta nr 4

Zakład Ogólnobudowlany
Wiesław Szerszunowicz
Kol. Zabudów 5/2
16-060 Zabłudów

Kosztorysy ofertowe wykonawcy są niezgodne z załączonym wzorem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który przewidywał następujące elementy w kosztorysach: Lp.; Nr spec.technicznej; Opis; Jedn. miary; Ilość; Cena; Wartość. Kosztorysy przedstawione przez wykonawcę nie zawierają Nr spec. technicznej. Uchybień tych nie można poprawić na podstawie art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.
 
Oferta Nr 6

Przedsiębiorstwo Usług Budownictwa
„BUDTAR”
Sławomir Tarnogórski
ul. Wiązowa 1A
15-822 Białystok

Harmonogram rzeczowo-finansowy załączony do oferty jest niezgodny ze wzorem harmonogramu stanowiącego załącznik Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie ujął wszystkich wymaganych 11 pozycji. Harmonogram przedstawiony przez wykonawcę zawiera tylko 8 pozycji, brak również pozycji Razem brutto. Harmonogram rzeczowo- finansowy nie jest dokumentem, który można uzupełnić na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2010-09-10

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-09-10

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-09-10