Zamówienie Nr Izp.341-12/10 z dnia 2010-05-19 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 20 800 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetu miasta.

Tytuł zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 20 800 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetu miasta.
Numer Izp.341-12/10
Data wydania 2010-05-19

Bielsk Podlaski, 19-05-2010r.
 
Izp.341 – 12/10
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 20 800 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetu miasta” za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Nr 1 złożoną przez: 

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
Podlaskie Centrum Operacyjne
ul. Rynek Kościuszki 7
15-950 Białystok

Cena oferty wynosi – 9 547 452,74 zł brutto

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem, potwierdzonego pisemnie.

                                

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT

 

Oferta Nr 1

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
Podlaskie Centrum Operacyjne
ul. Rynek Kościuszki 7
15-950 Białystok
Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 100 punktów

Oferta Nr 2

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
CENTRALA
Centrum Korporacyjne w Olsztynie
ul. Piękna 1
15-282 Białystok
Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 95,22 punktów

Ponadto na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się ofertęNr 3 POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., Regionalny Oddział Korporacyjny w Hajnówce, ul. 3 Maja, 17-200 Hajnówka. Zamawiający pismem z dnia 12.05.2010 r. wezwał pismem do uzupełnienia oferty o prawidłowe pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę. Bank wymaganych dokumentów nie dostarczył. W związku z powyższym wyklucza się w/w wykonawcę.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:

1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
Podlaskie Centrum Operacyjne
ul. Rynek Kościuszki 7
15-950 Białystok

2. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
CENTRALA
Centrum Korporacyjne w Olsztynie
ul. Piękna 1
15-282 Białystok

3. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK POLSKI S.A.
Regionalny Oddział Korporacyjny w Hajnówce

CEntrum Korporacyjne w Hajnówce
ul. 3 Maja
17-200 Hajnówka

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2010-05-19

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-05-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-05-19