Zamówienie Nr iZP.341-10/10 z dnia 2010-03-22 - Kompleksowe wykonanie zagospodarowania placu leżącego u zbiegu ul. Poświętnej, Sienkiewicza, Kościuszki, na osi Bazyliki Mniejszej pw. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w ramach zadania pn. ,,Budowa pomnika ku czci papieża Jana Pawła II”

Tytuł Kompleksowe wykonanie zagospodarowania placu leżącego u zbiegu ul. Poświętnej, Sienkiewicza, Kościuszki, na osi Bazyliki Mniejszej pw. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w ramach zadania pn. ,,Budowa pomnika ku czci papieża Jana Pawła II”
Numer iZP.341-10/10
Data wydania 2010-03-22
Izp.341-10/10
Bielsk Podlaski: Kompleksowe wykonanie zagospodarowania placu leżącego u zbiegu ul. Poświętnej, Sienkiewicza, Kościuszki, na osi Bazyliki Mniejszej pw. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w ramach zadania pn. Budowa pomnika ku czci papieża Jana Pawła II
Numer ogłoszenia: 80488 - 2010; data zamieszczenia: 22.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe wykonanie zagospodarowania placu leżącego u zbiegu ul. Poświętnej, Sienkiewicza, Kościuszki, na osi Bazyliki Mniejszej pw. Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w ramach zadania pn. Budowa pomnika ku czci papieża Jana Pawła II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu : 1) nawierzchni placu z kostki granitowej -535,5 m2, 2) robót elektrycznych - iluminacji placu Jana Pawła II 3) robót sanitarnych - przyłącze wodociągowe długości 9,00 m, 4) zagospodarowania terenów zielonych wraz z wykonaniem nasadzeń , 5) fundamentów pod elementy granitowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej - projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej siwz. 2. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta , Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy p.z.p..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.31.61.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu zagospodarowania terenu placu o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto i 1 robotę budowlaną elektryczną na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania oraz odbiorców z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien wykazać, że: - dysponuje co najmniej 1 osobą - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, drogowej i elektrycznej wymagane przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ 2.Przedmiary robót wg załącznika Nr 6 do SIWZ 3.Wskaźniki cenotwórcze /R, Ko, Kz, Z/ użyte do wyliczenia wartości ofertowej, do rozliczenia robót, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 4.Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy w następujących przypadkach: 1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 2) zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: a) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie, b) zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, c) przedłużającej się procedury odwoławczej
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk-podlaski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój Nr 27, Cena za SIWZ - 50 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski - Biuro podawcze.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2010-03-22

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-03-22

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-03-22