Zamówienie Nr Izp.341-6/10 z dnia 2010-03-18 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn Mechaniczne letnie oczyszczanie ulic miejskich w 2010 roku.

Tytuł zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn Mechaniczne letnie oczyszczanie ulic miejskich w 2010 roku.
Numer Izp.341-6/10
Data wydania 2010-03-18

Bielsk Podlaski, 18.03-2010r.
 
Izp.341 – 6/10
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na ,,Mechaniczne letnie oczyszczanie ulic miejskich” za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Nr 2 złożoną przez: 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.
Ul. Studziwodzka 37
17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi – 10 068,94 zł brutto miesięcznie
Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem, potwierdzonego pisemnie.

Ponadto zgodnie z art. 26 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się P.P.U.H. CZYŚCIOCH Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok. Zamawiający pismem z dnia   12.03.2010 r. wezwał firmę do uzupełnienia oferty o załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług ,w którym należało wykazać co najmniej 1 usługę potwierdzającą oczyszczanie ulic, dróg, chodników w okresie letnim o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca w/w dokumentu nie dostarczył.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza
 
                                
 
 
 

 

Otrzymują:

1. P.P.U.H. CZYŚCIOCH Sp. z o.o.
ul. Kleeberga 20
15-691 Białystok

2. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Studziwodzka 37
17-100 Bielsk Podlaski

 

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2010-03-18

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-03-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-03-18