Zamówienie Nr Izp.341-2/10 z dnia 2010-02-04 - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Projekt pn.,, Rozbudowa Infrastruktury Ochrony Środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim ” realizowany w dwóch zadaniach : ZADANIE I: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Mickiewicza – Zaułek, 11 Listopada, Wysockiego, Słowackiego, Orzeszkowej, Myśliwskiej i Sadowej, ZADANIE II: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3-go Maja, Kościuszki i Szkolnej.

Tytuł Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Projekt pn.,, Rozbudowa Infrastruktury Ochrony Środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim ” realizowany w dwóch zadaniach : ZADANIE I: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Mickiewicza – Zaułek, 11 Listopada, Wysockiego, Słowackiego, Orzeszkowej, Myśliwskiej i Sadowej, ZADANIE II: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3-go Maja, Kościuszki i Szkolnej.
Numer Izp.341-2/10
Data wydania 2010-02-04
Bielsk Podlaski, 04.02.2010r.
Izp.341-2/10
 

Dotyczy: Projektu pn. ,, Rozbudowa Infrastruktury Ochrony Środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim ” realizowanego w dwóch zadaniach : ZADANIE I: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz  z odtworzeniem nawierzchni w ul. Mickiewicza – Zaułek, 11 Listopada, Wysockiego, Słowackiego, Orzeszkowej, Myśliwskiej i Sadowej, ZADANIE II:Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3-go Maja, Kościuszki i Szkolnej.  

 
Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz . U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.), Miasto Bielsk Podlaski modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla w.w. postępowania przetargowego  w następującym zakresie :
·                    w załączniku Nr 6A kontrakt część III Rozdział 3 warunki szczególne kontraktu wprowadza się następujące zmiany:
-  klauzulę 1.1.3.10 skreśla się i zastępuje  następująco  ,, Okres Rękojmi za Wady” oznacza okres, w którym Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu Rękojmi za Wady w robotach zgodnie z klauzulą 11.12. ,, Rękojmia za Wady” ustaloną w Załączniku do Oferty, wraz z ewentualnymi przedłużeniami , liczonymi od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.
- w klauzuli 8.3 Program wykreśla się zdanie ,, Projektowanie winno być wykonane w pierwszych 14 miesiącach trwania Kontraktu” i zastępuje się zdaniem o treści ,, ,, Projektowanie winno być wykonane w pierwszych 12 miesiącach trwania Kontraktu”,
- dodaje się klauzulę 11.12. Rękojmia za Wady  o następującej treści: Roboty objęte są Rękojmią za Wady. Okres Rękojmi za Wady wynosi 2 lata i rozpoczyna się z dniem wydania Świadectwa Przejęcia dla całości robót . Zamawiający w okresie Rękojmi za Wady będzie organizował przeglądy. Istnienie Wady strony potwierdzą protokólarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia Wady. W przypadku nie usunięcia wady w uzgodnionym terminie , Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy. Wady ujawnione w okresie objętym Rękojmią za Wady będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. Po zakończeniu okresu Rękojmi za Wady, Zamawiający wyda Świadectwo Wypełnienia Rękojmi i zwróci Wykonawcy 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu.  
- w klauzuli 18.5 Ubezpieczenie projektowania skreśla się zdanie ,,Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższe niż kwota podana w Załączniku do Oferty” .
- klauzulę 22.4 skreśla się i zastępuje następująco: ,,Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie istotne zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy są zakazane, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany”.
·                    w Załącznik Nr 6A kontrakt część IV rozdział 4 Wzór gwarancji należytego wykonania kontraktu w pkt. (b) wykreśla się słowa ,, i wydaniu Świadectwa Wykonania”.
Z up. Burmistrza Miasta
 Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2010-02-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-02-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-02-04