Tytuł Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.,,Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych w 2010 roku".
Numer Izp.341-39/09
Data wydania 2009-12-11
Bielsk Podlaski,11-12-2009r.
 
 
Izp.341-39/09
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.  „Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych w 2010 roku”.
 
 
 
Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.),Urząd Miasta Bielsk Podlaski modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla w.w. postępowania przetargowego w następującym zakresie :
- rozdział X pkt.1 zdanie drugie SIWZ otrzymuje brzmienie: Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2009-12-11

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-12-11

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-12-11