Zamówienie Nr Izp.341-35/09 z dnia 2009-10-13 - Zimowe utrzymanie ulic miejskich z użyciem solarki w sezonie 2009/2010

Tytuł Zimowe utrzymanie ulic miejskich z użyciem solarki w sezonie 2009/2010
Numer Izp.341-35/09
Data wydania 2009-10-13

Izp.341-35/09

Bielsk Podlaski: Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich z użyciem solarki w sezonie 2009/2010
Numer ogłoszenia: 356556 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich z użyciem solarki w sezonie 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich z użyciem solarki w sezonie 2009/2010. 1.Wykaz odcinków ulic do zimowego utrzymania określa załącznik Nr 7a - ogółem powierzchnia 239 322,4 m2, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej - I kolejność utrzymania na powierzchni 205 953 m2 na wyraźne uzgodnienie koordynatorów /wg załącznika Nr 7b/. 2.Przystąpienie do utrzymania ulic nastąpi z chwilą polecenia pisemnego lub ustnego /potwierdzonego pisemnie/ od Zamawiającego. 3.O wprowadzeniu dyżurów (na bazie lub domowych) operatorów sprzętu decydować będą koordynatorzy na bieżąco. 4.Stężenie solanki będzie uzgadniane na bieżąco przez koordynatorów akcji. 5. Jednorazowe całkowite spryskanie solanką zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny. 6.O zakończeniu akcji zimowego utrzymania ulic zadecydują koordynatorzy. 7. Odbiór ilości i jakości wykonywanego zakresu robót odbywać się będzie protokolarnie codziennym zestawieniem świadczonych usług w zakresie zimowego utrzymania ulic. 8.Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresie miesięcznym. 9.Wykonawca na własny koszt zawrze umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych do utrzymania odcinkach ulic, a wynikłe z ich niewłaściwego utrzymania.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenia , że: - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniają wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz.1655 z póź. zm. ) - Zapoznali się z miejscem realizacji zamówienia, warunkami zawartymi w SIWZ oraz umowie i przyjmą je bez zastrzeżeń. - Uzyskali wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. - Wyrażą zgodę na zapłatę faktur w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub ich kserokopii (odpisów) poświadczonych za zgodność przez uprawnione osoby: 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) - wg załącznika Nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu). 3. Ceny netto usługi zimowego utrzymania ulic do dwóch miejsc po przecinku: a/ za posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 10g, b/ za posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 15g, c/ za posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 20g, d/ 1 godz. dyżuru na bazie operatora solarki, e/ 1 godz. dyżuru domowego operatora solarki. Do w/w cen netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 7%. 4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);. 5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);. 6. Oświadczenie, że Wykonawca jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT wg załącznika nr 3 do SIWZ (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jedno wspólne oświadczenie). 7. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie-co najmniej 1 usługa polegająca na utrzymaniu dróg w sezonie zimowym o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje),wg załącznika Nr 4.(Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz). 8. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) 9. Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia, którym dysponuje wykonawca, wg załącznika Nr 5. 10. Pełnomocnictwo - tylko w sytuacjach określonych w rozdziale XIII pkt. 4 i pkt. 5 lit.c siwz , 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP., składa dokumenty zgodnie z postanowieniami § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87 poz. 605 z póź. zm.). Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu i odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk-podlaski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój nr 27.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Biuro podawcze Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2009-10-13

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-10-13

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-10-13