Zamówienie Nr Izp.341-27/09 z dnia 2009-09-04 - Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej

Tytuł Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej
Numer Izp.341-27/09
Data wydania 2009-09-04

Izp.341-27/09

Bielsk Podlaski: Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej
Numer ogłoszenia: 304974 - 2009; data zamieszczenia: 04.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Bielsk Podlaski , ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7318100, faks 085 7318150.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Różanej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej - projekcie wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej siwz.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenia, że: - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz spełniają wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz.1655 z póź. zm. ) - Zapoznali się z dokumentacją techniczną, miejscem realizacji zamówienia, warunkami zawartymi w SIWZ oraz umowie i przyjmą je bez zastrzeżeń. - Uzyskali wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. - Wyrażą zgodę na zapłatę faktur w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego. - Udzielą gwarancji na okres min. 36 miesięcy. Warunki dodatkowe wymagane od Wykonawców: 1. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : - kierownik z doświadczeniem zawodowym i uprawnieniami budowlanymi o specjalności sanitarnej/ odpisy uprawnień i przynależność do Izby Budowlanej /, - wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 inwestycję obejmującą wykonanie robót sanitarnych o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana należycie Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub ich kserokopii (odpisów) poświadczonych za zgodność przez uprawnione osoby: 1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) - wg załącznika Nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z tych Wykonawców lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu). 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);. 4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);. 5. Oświadczenie, że Wykonawca jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT wg załącznika nr 3 do SIWZ (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jedno wspólne oświadczenie). 6. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - kierownik z doświadczeniem zawodowym i uprawnieniami budowlanymi o specjalności sanitarnej / odpisy uprawnień i przynależność do Izby Budowlanej / wg załącznika Nr 4 do SIWZ / (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz). 7. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie , o którym mowa w pkt. 6 niniejszego działu, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 8. Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 inwestycja obejmująca wykonanie robót sanitarnych o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto, z podaniem wartości , daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że robota ta została wykonana należycie (referencje), wg załącznika Nr5. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz). 11. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) 12.Kosztorys ofertowy z wartością zamówienia /netto + podatek VAT/wg załącznika Nr 8 (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny kosztorys). 13. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 70 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa) 14. Pełnomocnictwo - tylko w sytuacjach określonych w rozdziale XIII pkt. 4 i pkt. 5 lit.c siwz , 15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP., składa dokumenty zgodnie z postanowieniami § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów , jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87 poz. 605 z póź. zm.). Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu i odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielsk-podlaski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, pokój nr 27.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Biuro podawcze Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Z up. Burmistrza Miasta
Mirosław Gołębiowski
Z-ca Burmistrza

 
 

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2009-09-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-09-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-09-04