Zamówienie Nr Izp.341-6/09 z dnia 2009-04-03 - Zawiadomienie o wniesieniu protestu dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. ,,Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga”.

Tytuł Zawiadomienie o wniesieniu protestu dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. ,,Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga”.
Numer Izp.341-6/09
Data wydania 2009-04-03logo_programreg     logo woj. podlaskiego białelogo_fundusz_rozwoju_regionalnego eu

                                                                                      Bielsk Podlaski, 2009-04-03

 
Izp.341 – 6/09
 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga”.

 
 

Zawiadomienie o wpłynięciu protestu oraz wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia protestu.

 

 

 

Na podstawie art. 181 ust.1,2,3,4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z póź. zm.), zawiadamiam, że w dniu 02.04.2009r. został wniesiony protest, którego treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z powyższym wzywam Wykonawców, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść protestującego lub zamawiającego, do przystąpienia do postępowania toczącego się w tej sprawie, w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

Jednocześnie informuję, że termin związania ofertą uległ zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu w rozumieniu art. 182 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Załącznik :
 

1. Kserokopia protestu

 

 

                                                                                                                         

 

Z up. Burmistrza Miasta

Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2009-04-03

Modyfikujący: Jarosław Paniutycz

Data modyfikacji: 2009-04-03

Opublikował: Jarosław Paniutycz

Data publikacji: 2009-04-03