Zamówienie Nr Gp.722411-24/08 z dnia 2009-04-02 - Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Obozowej

Tytuł Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Obozowej
Numer Gp.722411-24/08
Data wydania 2009-04-02

Gp.72241- 24/08O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ogłasza drugiprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski

położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Obozowej,

oznaczonej nr geod. 839/7 o powierzchni 0,0512 ha

Cena wywoławcza 32.500 zł netto wadium - 3.250,00 zł

Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 22%, który łącznie z wylicytowaną kwotą będą stanowić cenę nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27 marca 2009r.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 maja 2009 r.o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, pokój nr 30.

Nieruchomość narożna, w kształcie zbliżonym do prostokąta, położona u zbiegu ulic Myśliwskiej i Bema. Dojazd jezdnią asfaltową, uzbrojenie w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.

KW BI1P/00077392/6, brak obciążeń ujawnionych w Księdze Wieczystej i ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Na terenie gdzie położona jest nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ewidencją gruntów teren nieruchomości jest sklasyfikowany jako tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi.

Ustalonewadiumnależywnieśćdodnia 04 maja 2009r. dokasyUrzęduMiastaBielskPodlaskilubnakonto bankowe Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym w Brańsku Nr 41 8063 0001 0070 0706 5699 0006

W przypadku wpłaty na konto bankowe, wadium winno być wpłacone w takim terminie aby do dnia 04 maja 2009r. wpłynęło na wskazane konto Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny nabycia. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisów w Księgach Wieczystych ponosi kupujący. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej - dokumenty uprawniające do reprezentacji.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Szczegółowych informacji udziela się w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski lub telefonicznie pod nr 085 731 81 36. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.Metryka strony

Udostępniający: Ewa Maria Olszewska - Referat Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Olszewska

Wprowadzający: Ewa Olszewska

Data wprowadzenia: 2009-04-07

Modyfikujący: Jarosław Paniutycz

Data modyfikacji: 2009-04-07

Opublikował: Jarosław Paniutycz

Data publikacji: 2009-04-07