Bielsk Podlaski, 2010-04-30

Fn.3054-3/3/10
Izp.341/12/10

Postępowanie dotyczące udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości do 20.800.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetu Miasta (ogłoszenie o zamówieniu 2010/S 63-094253 z 31 marca 2010 r.)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) Zamawiający informuje, iż otrzymał następujące pytanie:

Pytanie 1. Prosimy o dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego transakcji:

a) zaświadczenie o nadaniu numeru Regon i NIP,
b) statut Miasta,
c) dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Miasta do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń,
d) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Miastem (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
e) sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał br. : Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27-S, Rb-28S.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia niżej wymienione dokumenty:

a) zaświadczenie o nadaniu numeru Regon i decyzję w sprawie nadania NIP,
b) statut Miasta,
c) dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Miasta do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń: zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim o wyborze Burmistrza Miasta, wyciąg z protokołu obrad sesji Rady Miasta potwierdzający przyjęcie ślubowania od Burmistrza Miasta, uchwałę Rady Miasta w sprawie powołania Skarbnika Miasta,
d)
wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie:
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Bielsk Podlaski:

 1. Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Stefana Żeromskiego 4, Regon 050089260, NIP 543-17-70-024;
 2. Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały ul. Tadeusza Kościuszki 16, Regon 050089248, NIP 543-17-45-517;
 3. Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka ul. Adama Kazanowskiego 2, Regon 050089159, NIP 543-14-82-986;
 4. Przedszkole Nr 9 „Leśna Polana” ul. Adama Kazanowskiego 2 a, Regon 050089202, NIP 543-17-45-523;
 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego ul. kpt. Władysława Wysockiego 6, Regon 000735032, NIP 543-10-22-606;
 6. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów ul. Mikołaja Kopernika 3, Regon 0500407662, NIP 543-18-20-012;
 7. Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza ul. Józefa Poniatowskiego 9, Regon 051971356, NIP 543-19-62-315;
 8. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza 126, Regon 052132014, NIP 543-20-12-283;
 9. Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski ul. Tadeusza Kościuszki 21, Regon 050841806, NIP 543-18-59-623;
 10. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kazimierzowska 14, Regon 001236928, NIP 543-10-21-647;
 11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kazimierzowska 18/3, Regon 050274626, NIP 543-14-45-465;
 12. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kazimierzowska 18/2, Regon 050384266, NIP 543-14-45-459;
 13. Bielski Dom Kultury ul. 3 Maja 2, Regon 000284546, NIP 543-10-23-238;
 14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Elizy Orzeszkowej 19, Regon 000986679, NIP 543-18-76-188;
 15. Pływalnia Miejska Wodnik ul. Kazimierzowska 3b, Regon 052220570, NIP 543-20-57-707;

Wykaz gminnych spółek prawa handlowego:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. ul. 3 Maja 22, Regon 050213754, NIP 543-020-04-02;
 2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Studziwodzka 37, Regon 000151696, NIP 543-020-04-31.

e) sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2010 r. : Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S.

Pytanie 2. Czy Zamawiający przedłoży najpóźniej przed podpisaniem umowy kredytu zarządzenie Burmistrza Miasta o zaciągnięciu kredytu w świetle treści Uchwały Nr 1133/10 z dnia 24 marca 2010 roku podjętej przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Białymstoku?

Odpowiedź: Zamawiający uważa iż zbędne jest przedkładanie zarządzenia Burmistrza Miasta o zaciągnięciu kredytu.

Pytanie 3. Czy Zamawiający posiada lub przedłoży przed zawarciem umowy lub uruchomieniem środków kredytowych uchwałę Rady Miasta zezwalającą Burmistrzowi na zaciągnięcie w imieniu Gminy zobowiązania wekslowego (odrębnego prawnie od zobowiązania kredytowego), które zabezpieczać ma spłatę kredytu, względnie uchwałę Rady Miasta zezwalającą Burmistrzowi na samodzielnie zaciąganie zobowiązań do sumy nie niższej, niż przewidywany koszt kredytu ( a więc przewidywana wysokość zabezpieczenia wekslowego) podjętej w trybie art. 18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, względnie jakąkolwiek inną podstawę prawną upoważniającą Burmistrza do samodzielnego zdecydowania o zaciągnięciu w imieniu gminy zobowiązania wekslowego odrębnego od zobowiązania kredytowego?

Odpowiedź: Przewidywany w SIWZ sposób zabezpieczenia tj. projekt umowy § 16, załączniki do umowy: deklaracja wekslowa wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, przewidują zabezpieczenie w formie weksla In blanco, który jest ściśle związany z zobowiązaniem kredytowym wynikającym z umowy kredytowej. Fakt abstrakcyjności weksla nie stanowi o odrębności od zobowiązania kredytowego. Zgodnie z deklaracją wekslową weksel może być wypełniony stosownie do zobowiązań wynikających tylko i wyłącznie z zobowiązań umowy kredytowej, a zatem nie stanowi samodzielnej podstawy materialnej do powstania zobowiązania. Zatem trudno traktować weksel na zabezpieczenie jako oddzielne źródło zobowiązania.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza określenie wprost w umowie kredytowej stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego obowiązującej u wykonawcy jako iloczyn stopy oprocentowania umownego przez stały wskaźnik, przy uwzględnieniu nieprzekroczenia progu 4-krotnosci kredytu lombardowego NBP, tj. poprzez dodanie w § 13 ust. 1 wzoru umowy na końcu, po przecinku „tj. ….. krotności stopy oprocentowania umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian w § 13 ust. 1 wzoru umowy.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

Metryka strony

Udostępniający: Janusz Panasiuk - Skarbnik Miasta

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Karolczak

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2010-04-30

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2010-04-30

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2010-04-30